Beknopt verslag najaarsvergadering

Maandagvond 21 november 2016 om 19.30 uur.

Aanwezig: 64 personen

1.     Welkom, opening en mededelingen

Jan v. Baal (voorzitter HBV) heet iedereen welkom
Er zijn alleen huishoudelijke mededelingen.

2.     Verslag voorjaarsvergadering 2016

Het beknopt verslag van de vorige huurders- c.q. ledenvergadering op 11 april 2016 wordt behandeld. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

3.     Prestatieafspraken 2017

De prestatieafspraken worden gepresenteerd door Jos Aal (zaakvoerder). 
Het gaat om belangrijke onderwerpen als de betaalbaarheid (huurprijzen) en beschikbaarheid van huurwoningen, onderhoud en energiebesparende maatregelen, nieuwbouw, leefbaarheid enz. Het was afgelopen jaar een rommelige start met de prestatieafspraken, er werd te veel gefocust op eigen inbreng en men stond niet open voor de inbreng van de andere partijen. Vandaar dat er tot op het laatst is gesproken over de inhoud. Er is een nieuwe versie, waarvan de wijzigingen in vergelijking met de vorige versie worden doorgenomen. 

De HBV heeft ingezet op 3 hoofdpunten:

1.     Bestaande voorraad en nieuwbouw (incl. Woningkwaliteit en duurzaamheid)

De vergadering deelt de zorg voor voldoende betaalbare woningen en vindt dat er geen sociale huurwoningen mogen worden gesloopt of verkocht zolang er een stijgende vraag is naar deze woningen. Pas als er een dalende vraag is of een groter aanbod kan er worden verkocht of gesloopt. Op basis van de huidige cijfers kan dat pas na 2021. De tekst bij de voorgenomen verkoop van woningen met een slecht label moet worden aangepast.
Bij beslissingen over de toekomst van woningen moet eerst worden gekeken naar de optie om door te exploiteren, mogelijk opknappen, dus eerst kijken wat je er mee kan en dan pas slopen. Conform de afspraak in de samenwerkingsovereenkomst kunnen bewoners zich laten professioneel laten ondersteunen. Het is aan hun om een ondersteuner aan te stellen.

2.     Betaalbaarheid & Beschikbaarheid

Op de vraag over de huurverhoging volgend jaar wordt geantwoord dat WEL bij monde van Rob van Son heeft aangegeven dat de huurverhoging op 1 juli inflatievolgend zal zijn en dat wordt verwacht dat huurverhogingen bij mutatie een effect van ± 0,3% zullen hebben. De huursomstijging is naar verwachting in 2017 0,5%.
Er moet voor 1 april 2017 een nieuw meerjarenhuurbeleid worden opgesteld. Aandachtspunt is ondermeer het dure scheefwonen (te hoge huur t.o.v. het inkomen), effecten van wisselende en dalende inkomens. WEL en de gemeente zien als een mogelijke oplossing een woonlastenwaarborgfonds. 
De vergadering geeft aan dat voldoende goed onderhouden, betaalbare woningen het uitgangspunt moet zijn.

3.     Urgenten en bijzondere doelgroepen

Het ziet er naar uit dat ook in 2017 er voldoende ruimte is voor de huisvesting van urgente groepen als 20% van de vrijkomende woningen daarvoor beschikbaar zijn. De vergadering vraagt aandacht voor de begeleiding van mensen die overlast (kunnen) geven.

De drie partijen willen het proces voor 2018 efficiënter inrichten, waarbij beschikbare gegevens aan de werkgroepen worden aangereikt en beter de inbreng van de partijen op een rij wordt gezet.

Vergadering gaat akkoord en geeft toestemming om de Prestatieafspraken 2017 te tekenen, met de opmerking dat bij de tekst bij de te verkopen woningen moet worden aangepast.

Definitieve versie prestatieafspraken 14-12-2016 

4.     Voorgenomen fusie AlleeWonen en WEL

AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) willen hun krachten bundelen door te fuseren. Ze worden hierin ondersteund door KPMG. Huurders moeten instemmen met een dergelijke fusie. We staan voor een proces dat kan uitmonden in een fusievoorstel. Bij AlleeWonen zijn op corporatieniveau twee huurdersorganisaties actief, waar tijdens het fusieproces mee kan worden opgetrokken. 

Er wordt ingestemd met de vorming van een werkgroep voor de fusie.

De opmerkingen van standpunten van de vergadering zijn verwerkt in de notitie “Inzet van de HBV Etten-Leur bij de voorgenomen fusie AlleeWonen en WEL”. 

5.     Zienswijze DAEB/niet-DAEB

Corporaties, dus ook WEL, moeten hun DAEB- en niet-DAEB-activiteiten scheiden. DAEB staat voor diensten van algemeen economisch belang. WEL heeft een scheidingsvoorstel gemaakt en de HBV verzocht om daarover te adviseren en een zienswijze te geven. Wij doen dat in één document, waarvan het concept voorligt.

Het gesprek over het scheidingvoorstel was een lastig proces. De beschikbaarheid van voldoende huurwoningen in het sociale segment, met een goede spreiding van huurprijzen om aan de groeiende vraag te voldoen, was het waarste onderwerp. 

Lastig voor deze raadpleging waren de voorwaarden die WEL stelde aan de ter inzage geven van haar scheidingsvoorstel.

Uit de bespreking kwamen enkele kleine aanpassingswensen voor de zienswijze/het advies. De vergadering stemde in met het uitbrengen van het “advies c.q. zienswijze over scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB”. 

6.     Activiteitenplan met begroting 2017 van de HBV

Voor 2017 heeft de HBV een activiteitenplan met begroting opgesteld. Tijdens de vergadering wordt het toegelicht en besproken. 

Zorg is er over het negatieve resultaat dat wordt begroot. Aangedrongen wordt op maatregelen om dat te voorkomen. Er worden suggesties voor gedaan: leden werven, betere facilitering door WEL vanwege de toegenomen taken en behoefte aan kennisverrijking en meer inzet van vrijwilligers.

De vergadering stemt in met het activiteitenplan en de begroting voor 2017.  

7.     Regulier overleg HBV – WEL op 22 november 2016

De vergadering bespreekt de belangrijkste onderwerpen:

  • De vergadering benadrukt dat de instemming met de stichtingsvorm voor “Klik voor Wonen” alleen geldt als er echt niets veranderd voor de woningzoekenden.
  • Er is veel discussie over de aanpassingen voor het Huurcomfort. Beoogd wordt met voorbeelden dat de voordelen voor WEL niet opwegen tegen de nadelen voor de huurder. De inzet van de huurdersraad die is verwoord in het (concept) “advies c.q. instemming met aanpassingen Huurcomfort” moet worden aangepast op het onderwerp glasbreuk. 
  • De vergadering deelt het oordeel dat op dit moment de mutatieprocedure niet altijd goed gaat. Er worden voorbeelden geïnventariseerd, die samen met andere voorbeelden onder de aandacht van WEL worden gebracht. Inzet wordt de procedure te verbeteren en dat bij elke inspectie bij verlaten en aanvaarden van een woningen, zowel de huurder als WEL is vertegenwoordigd. Bevindingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
  • Ook voorbeelden van (niet goed verlopen) reparatieverzoeken en de afhandelingen van klachten worden geïnventariseerd. Verbetering van de registratie en afhandeling moeten met WEL worden besproken.
  • Naast de onderwerpen uit de prestatieafspraken vinden de deelnemers aan de vergadering dat er in 2017 aandacht moet zijn voor de dienstverlening en de inbreng van huurder bij de toekomstplannen voor woningcomplexen en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

8.     Rondvraag / wat verder ter tafel komt

Er wordt geïnformeerd naar een functieomschrijving is van de huismeesters. Het antwoord is dat elke complexcommissie dat kan opvragen bij WEL.

9.     Vervolgafspraak en sluiting

Er is een huurdersoverleg op maandagavond 13 februari en de voorjaarsvergadering is op maandagavond 10 april.
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng, nodigt iedereen uit voor de borrel en wenst allen een behouden thuiskomst.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur