Huurdersoverleg 13 februari

Maandagavond 13 februari houdt de HBV Etten-Leur het Huurdersoverleg ter voorbereiding van het regulier overleg met WEL, dat dinsdag 21 februari plaats vindt. De datum heeft u al kunnen lezen in het Huurdernieuws, dat eind 2016 in uw brievenbus is gevallen. Tijdens het Huurdersoverleg worden de afspraken gemaakt over de inbreng van de HBV tijdens het overleg met WEL.

Centraal staat dit keer de voortgang van het fusieproces WEL - AlleeWonen, die grote invloed zullen hebben op de sociale volkshuisvesting in Etten-Leur. Onderwerpen zijn de hoogte van de huren (betaalbaarheid), welke woningen elk jaar te huur moeten worden aangeboden (beschikbaarheid voor woningzoekenden), wat er aan onderhoud moet gebeuren (kwaliteit) en wat er moet gebeuren aan energiebesparing (duurzaamheid), de voorrang voor mensen die dringend een huis moeten hebben (urgenten en asielzoekers), ouderenhuisvesting enz. Maar ook de toekomstige huurdersparticipatie is een belangrijk onderwerp. De HBV biedt u allemaal de gelegenheid om mee te praten en dus invloed te hebben op wat er gaat gebeuren in Etten-Leur. Meldt u aan!

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastheer Ab de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:
1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid geven om mededelingen toe doen.

2. Bespreking van de onderwerpen voor het overleg met WEL op 21 februari
Tijdens dit onderdeel wordt de agenda voor het regulier overleg met WEL volledig doorgenomen. U kunt aangeven wat u vindt dat de inbreng van de HBV moet zijn. Ook kunt u aangeven over welke onderwerpen u actief wilt meedenken. Voor het overleg met WEL wordt de volgende agenda aangehouden:

1. Opening

2. Afsprakenlijst vorig overleg
Afsprakenlijst HBV-WEL d.d. 22-11-2016

3. Mededelingen
Iedereen krijgt de gelegenheid mededelingen te doen.

4. Voortgang fusieproces
De meest actuele stand van zaken rond het fusieproces wordt besproken. Met name de verbanden met het regulier overleg zijn hierbij van belang. Ook de invulling van het voornemen van het houden van een referendum kan een onderwerp zijn.

5. Voortgang proces prestatieafspraken
Voor de Prestatieafspraken 2018 moet nog een proces worden afgesproken. Ambtelijk worden voorbereidingen getroffen. De stand van zaken wordt besproken.

6. Voortgang evaluatie samenwerkingsovereenkomst
Al twee jaar staat het voornemen om de samenwerkingsovereenkomst te evalueren bij de voornemens. Begin 2017 is ambtelijk een start gemaakt. Aan Sharon Reniers, de nieuwe Adviseur strategie & organisatie bij WEL, is gevraagd om met een frisse blik te peilen bij medewerkers van WEL, leden van de Huurdersraad en complexcommissies hoe zij denken over de invulling van de verschillende rollen tijdens het overleg tussen WEL en de huurders. De verwachting is dat er op 21 februari de eerste bevindingen zijn.

7. Voortgang ontwikkelen meerjarenhuurbeleid en voorstel huurverhoging 2017
Het RIGO heeft een opdracht van de gemeente, WEL en de HBV om een onderzoek te doen naar de “Doelgroepen en woonlasten in Etten-Leur”. Het resultaat moet de basis worden voor nieuwe prestatieafspraken over betaal- en beschikbaarheid van huurwoningen in Etten-Leur. Ook een meerjarenhuurbeleid wordt mede gebaseerd op de onderzoeksresultaten. In de ochtenduren op 11 april -voor het tweede regulier overleg- presenteert RIGO haar conceptrapportage. Rob van Son zal met een procesvoorstel komen direct na 11 april het overleg te starten om gezamenlijk te komen tot een voorstel voor het meerjarenhuurbeleid. Het proces dient aan te sluiten bij het streven om halverwege 2017 een oordeel te kunnen vormen over de voorgenomen fusie.

Los van het proces richting een meerjarenhuurbeleid is er de huurverhoging 2017. Rob komt met een voorstel.

8. Oordeel huurders over WEL
Rob van Son heeft in het vorige regulier overleg gesproken over het KWH-onderzoek en de daarbij behorende rapportage. Hij zal een presentatie geven over de bevindingen van KWH. Er is ook een huurdersoordeel in de Aedes-benchmark 2016 te vinden. Deze bevindingen kunnen mogelijk naast de KWH-bevindingen worden gelegd.

9. Lopende en op te starten projecten
Enkele jaren geleden hebben WEL en de HBV afgesproken om in het geval van een project aan de voorzijde duidelijk afspraken te maken over de inrichting van het proces. Verder is in Samenwerkingsovereenkomst geregeld dat bewoners recht hebben op georganiseerde inbreng en professionele ondersteuning tijdens een project. Op dit moment is het in ieder geval aan HBV-zijde niet duidelijk hoe de processen zijn/worden ingericht, wat de rol van bewoners is en hoe hun ondersteuning wordt ingevuld. Voor 2017 staan de volgende projecten op de agenda:
• De Baai,
• Banakkers
• Orgelhof
• Van ’t Hoffstraat
• Servicekosten voormalige VERON-complexen
Rob geeft de stand van zaken voor deze projecten aan en er worden afspraken gemaakt over de inrichting (van de start) van de processen.

10. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Welke onderwerpen vindt u dat er nog meer moeten worden besproken?


3. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

4. Vervolgafspraak en sluiting
Op maandag 10 april is de Voorjaarsvergadering.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur