UITNODINGING voorjaarsvergadering 10 april

Maandagvond 10 april 2017 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. De uitnodiging staat ook in het Huurdersnieuws, dat begin april bij alle leden wordt bezorgd. Op de voorjaarsvergadering kijken we terug naar het afgelopen jaar en bespreken we hoe het huidige jaar loopt. Belangrijkste onderwerpen zijn de voorgenomen fusie van AlleeWonen met WEL, de huurverhoging 2017 en de prestatieafspraken 2017 e.v.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastheer Ab en gastvrouw Netty de koffie of thee met gebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid geven om mededelingen toe doen.

2. Verslag najaarsvergadering 2016
Het beknopt verslag van de vorige huurders- c.q. ledenvergaderinghuurders- c.q. ledenvergadering op 21 november 2016 wordt behandeld. 

2. Jaarverslag 2016
Het conceptjaarverslag over 2016 met de financiële verantwoording wordt besproken en de geschillencommissie die de kascontrole op 28 maart heeft gedaan, brengt verslag uit. De vergadering wordt gevraagd het verslag vast te stellen en de zaakvoerder decharge te verlenen.

3. Verbouwing Huurdershuis
Het Huurderhuis heeft op dit moment een vergadercapaciteit van ongeveer 60 personen. Meermaals is gebleken dat dit aan de krappe kant is, daarom was er vanuit het beheer van het Huurderhuis al geruime tijd de wens om de ruimte te vergroten naar een capaciteit van ongeveer 90 personen, door de twee kleine spreekkamers te verwijderen en de keukenvoorzieningen op peil te brengen. Op dit moment speelt ook nog dat een grote gebruiker zich heeft aangemeld om de komende vijf jaar het Huurderhuis tot 90 dagdelen per jaar te gebruiken. Deze vereniging wil de gebruikersvergoeding vijf jaar vooruit betalen. De verwachting is dat de exploitatie van het Huurderhuis hierdoor voor de HBV goedkoper wordt. De benodigde investering is begroot op € 18.000,-- (minder bij veel zelfwerkzaamheid). De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de investering.

4. Verkiezingen van leden voor de Geschillencommissie
De Geschillencommissie heeft drie leden. In 2014 is Teun Menses met directe ingang benoemd en Jan van Zitteren met ingang van mei 2015. In 2016 is Adri Mathijssen benoemd. Omdat Teun Menses de maximale zittingstermijn in de Geschillencommissie heeft bereikt zoeken wij een derde lid voor de geschillencommissie. Kandidaten kunnen zich tot en met de behandeling van dit agendapunt opgeven.

5. Verkiezingen van leden voor de Huurdersraad
In paragraaf 1.2 van het jaarverslag staan de mutaties in de Huurdersraad vermeld. Aspirant-leden Henny Nooijens, Susanne Feenstra, Jan Kraan en Jan van Iersel worden door de Huurdersraad voorgedragen voor het lidmaatschap van de Huurdersraad. Als alle vier worden benoemd blijft de Huurdersraad met acht leden onderbemenst. Om alle werkzaamheden goed te kunnen doen zijn 10 tot 12 leden nodig. Kandidaten kunnen zich tot de behandeling van dit agendapunt opgeven.

6. Huurverhoging 2017
WEL heeft haar voorgenomen huurverhoging aangegeven in bijgaande adviesaanvraag. Onze werkgroep Betaalbaarheid heeft daarop een conceptadvies geformuleerd. In het voorstel van WEL klinkt een succes voor de HBV door. De gemiddelde huurverhoging is in het sociale segment gemiddeld inflatievolgend. Ook voor het liberale segment is de huurverhoging lager als voorgaande jaren. De HBV heeft aangedrongen op een eerlijker verdeling van de lasten die de huren met zich meebrengen door te differentiëren. Naarmate de te betalen huur dichter bij de maximale huur ligt, wordt de huurverhoging lager. Tijdens de voorjaarsvergadering bespreken we het conceptadvies.

7. Regulier overleg WEL – HBV op 11 april
Tijdens het regulier overleg komen ondermeer de volgende onderwerpen ter sprake: voortgang Prestatieafspraken 2017 (rapportage 1e kwartaal), meerjarenhuurbeleid, evaluatie samenwerkingsovereenkomst, aanpak van en ontwikkelingen in de projecten de Baai, Banakkers, Tubahof, Orgelhof, Van ’t Hoffstraat, Van Kuijck- en Oderkerkparkflat en servicekosten voormalige VERON-complexen. Ter vergadering worden de onderwerpen kort toegelicht en wordt de vraag gesteld: wat wilt u dat de HBV tijdens het regulier overleg inbrengt?

PAUZE

8. DISCUSSIEONDERWERP: voorgenomen fusie AlleeWonen - WEL
Het is begonnen met een onderzoek naar verdergaande samenwerking tussen AlleeWonen en WEL. Na de zomer 2016 is de voorgenomen fusie gaan spelen. Het traject wat moet leiden naar het definitieve besluit loopt volop. Tijdens de voorjaarsvergadering maken we de tussenbalans op. WEL-directeur Karo van Dongen legt uit waarom hij voorstander van de fusie is. WEL-commissaris Katinka Timmermans vertelt hoe de commissarissen toezicht houden op een zorgvuldige besluitvorming en instemming. Daarna is er voor hen de taak erop toe te zien dat de verwachtingen worden waargemaakt.
Net als de commissarissen moeten ook de huurders instemmen met de fusie. Onze positie is dus een belangrijke. In deze fase kunnen huurders beoordelen of het fusieproces wat hen betreft de goede kant op gaat. Ook is er nu nog de gelegenheid om aan te geven wat voor u als huurder belangrijk is, ofwel wat moet de fusiecorporatie de komende vijf jaar in Etten-Leur presteren?

9. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

10. Vervolgafspraak en sluiting

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje en een knabbeltje.

Agenda

2 september
Voorzittersoverleg HBV/HAR/CHAB

5 september
Inloopspreekuur van 13.30 tot 15.00 uur

7 september
Huurdersdag

23 september
Regulier overleg met Alwel

26 september
Jaarlijkse huurdersbijeenkomst huurdersorganisaties en Klik voor Wonen