Verslag najaarsvergadering 20 november

Maandagavond 20 november 2017 om 19.30 uur.

1. Welkom, opening en mededelingen
Jan v. Baal (voorzitter HBV) heet iedereen welkom. Voor Jos Aal is het de laatste huurdersvergadering als zaakvoerder. Per 1 januari treed hij af. Verder worden er enkele huishoudelijke mededelingen gedaan.

2. Voortgang fusieafspraken
Aan de hand van de onderwerpen uit de “Kader prestatie-afspraken 2018-2022” wordt de voortgang besproken. Veel medewerkers van de corporatie, maar ook onder de huurders zijn zich niet of onvoldoende bewust van de inhoud van de gemaakte afspraken. Hier moet meer aandacht aan worden besteed. Er wordt een sjabloon ontwikkeld voor de voortgangsrapportage per trimester. Voor de voorgenomen nieuwbouw 100 extra sociale huurwoningen zijn nog steeds de locaties niet bekend, waar deze kunnen worden gerealiseerd. De consequenties van de uitkomsten van het RIGO-rapport moeten nog verder worden besproken. Dit is nog niet opgepakt. Het verkoopschema 100 woningen met een huurprijs boven €875,- moet nog worden verstrekt. De voorwaarden voor het verstrekken van de lijst met streefhuren en eventuele aanleiding om de lijst aan te passen moeten nog worden besproken. Het ontwikkelen van een woonlastenaanpak en eventueel een woonlastenfonds en het voorbereiden van de invoering per 1 januari 2018 komt nauwelijks van de grond De vergadering vindt de voortgang veel te mager en dringt aan op het benadrukken van de urgentie. Ook bij de Raad van Commissarissen. Het onderwerp is het meest prominente tijdens het regulier overleg op 23 november.

3. Activiteitenplan met begroting 2018 van de HBV
Het activiteitenplan wordt doorgenomen. Er worden door een deelnemer aan de vergadering kritische vragen gesteld, die naar tevredenheid van de vergadering worden beantwoord. Er wordt besloten tot enkele tekstuele aanpassingen. De begroting wordt door een deelnemer als buitensporig hoog aangemerkt. Er wordt aangegeven, dat rekening is gehouden met de
maximale mogelijkheden vanuit de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Iedereen is het er mee eens dat dit meer activiteiten en dus meer uitgaven mogelijk maakt. De zaakvoerder benadrukt dat de HBV altijd zorgvuldig beoordeeld of een uitgave in dienst staat van de belangenbehartiging en saamhorigheid. Er wordt geen geld verspild. Ook vanuit de zaal wordt aangegeven dat het belangrijk is dat de HBV de mogelijkheden moet hebben om de belangenbehartiging goed op te pakken en waar nodig capaciteit en kennis moet kunnen inhuren. Er wordt verzocht om de afschrijving verbouwing Huurderhuis en de kosten voor de inboedel gescheiden weer te geven. Op één deelnemer na stemt de vergadering in met het voorgelegde activiteitenplan met begroting 2018.

HBV E-L activiteitenplan en begroting 2018, vastgesteld op 20-11-2017

4. Verbouwing Huurdershuis
De verbouwing van het Huurderhuis gaat nog in december worden gerealiseerd. De kosten vallen hoger uit dan eerder voorzien, door minder zelfwerkzaamheid, extra werkzaamheden en de gebondenheid aan leveranciers met onderhoudscontracten. De kosten lopen op naar ruim € 25.000,-. De vergadering kijkt uit naar het resultaat van de verbouwing en stemt in met het budget.

5. Verkiezing leden voor de Geschillencommissie
Twee leden van de Geschillencommissie (kascommissie) hebben afscheid genomen van onze vereniging. Cocky Timmers en Aad Willemse melden zich aan en de vergadering benoemt hen als lid van de Geschillencommissie. Samen met Peter Mul zullen zij de controle van de jaarrekening 2017 op zich nemen.

6. Regulier overleg HBV – WEL op 23 november 2017
Naast de voortgang van de afspraken in het kader van de fusie en de andere geagendeerde onderwerpen wordt verzocht de volgende onderwerpen ter sprake te brengen:
- De storing van de lift in complex Burchtplein en de gevolgen daarvan.
- Gevolgen scheiding DAEB/niet-DAEB voor de complexen Albatros en De Wachter-Valpoort.
- In de “ex-Veron-complexen” zijn zorgen over de inzet van de huismeesters, nu dat door WEL wordt opgepakt. De huismeesters van WEL hebben al meer werk dan ze aankunnen. Het capaciteitsprobleem moet worden aangekaart.
- Afhandeling van de noodmaatregel met een regenpijp in Schakel 4 schiet maar niet op.

7. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Er worden lovende woorden aan Jos Aal gericht voor zijn inzet de afgelopen jaren. Deze worden benadrukt met een mooie bos bloemen en een fles wijn.

8. Vervolgafspraak en sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng, nodigt iedereen uit voor
de borrel en wenst allen een behouden thuiskomst.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur