Uitnodiging Najaarsvergadering HuurdersBelangenVereniging

Maandagavond 19 november 2018 houdt de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur haar jaarlijkse najaarsvergadering. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty koffie, thee en wat lekkers voor u heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid gegeven om mededelingen te doen.
Mededelingen namens de HuurdersBelangenVereniging zijn:

1. Voornemen tot benoeming van een zaakvoerder voor 2019. (in de statuten is in art. 19 vastgelegd dat dit de bevoegdheid is van de huurdersraad.)
2. Nieuwe inhoud ‘Huurdershulp’
3. Stand van zaken fusieafspraken: nieuwbouw, service-onderhoud medewerkers en kwaliteitsinspecteur, dienstverlening / actieplan verbetering dienstverlening en waardering, opstart ELK etc.)
4. Resultaat huurverhoging 2018 en nieuw proces huuraanpassing 2019
5. Toelichting proces servicekosten
6. Prestatieafspraken 2019

2. Activiteitenplan met begroting 2019 van de HBV
Voor 2019 heeft de HBV een activiteitenplan met begroting 2019 opgesteld. Tijdens de vergadering wordt deze toegelicht en besproken. Belangrijke elementen zijn:

✓ Het versterken van de relatie met de achterban;
✓ het opzetten van een nieuwe website;
✓ het instellen van een inloop spreekuur voor huurdershulp;
✓ het directer informeren van (nieuwe) huurders wat de HuurdersBelangenVereniging doet;
✓ nieuwe vorm van ledenwerving;
✓ het vaker in gesprek gaan met huurders en de bewonerscommissies;
✓ de mogelijkheden die het Lassopakket biedt aan huurders en bewonerscommissies om beter geïnformeerd te worden en contact te hebben met de HuurdersBelangenVereniging.

Het is aan de leden van de HuurdersBelangenVereniging om het activiteitenplan met begroting 2019 vast te stellen.

PAUZE

3. Presentatie Centrum voor Wonen
Kees Konings geeft een presentatie over het Centrum voor Wonen en wat dit centrum voor met name senioren kan betekenen op het gebied van wonen, financiën en zorg. Hierbij is er alle gelegenheid om vragen te stellen of tips mee te geven.

4. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

Na afloop is er nog tijd en gelegenheid om met elkaar na te praten met een drankje.

Agenda

11 december
Regulier overleg Alwel/HBV

21 december
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer

3 januari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

10 januari
Toelichting op de begroting/het Jaarplan 2019 van Alwel aan de HBV

7 februari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

7 maart
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

19 maart
Regulier overleg ALWEL – HBV

4 april
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp