Huurdersbelangenvereniging Etten-Leur, Gemeente Etten-Leur en Alwel tekenen prestatieafspraken 2019

ondertekening

Gezamenlijke inzet voor betaalbaar huren, voldoende huurhuizen en betrokkenheid bij huurders in Etten-Leur

Jaarlijks bespreken gemeente, huurdersorganisatie en woningcorporatie de speerpunten voor huren, wonen en leefbaarheid in Etten-Leur. Ze leggen dit vast in de prestatieafspraken. Voorzitter van de HuurdersBelangenVereniging Jan Kraan, Alwel bestuurder Tonny van de Ven en wethouder Jan Paantjens zetten deze week hun handtekening onder de afspraken voor 2019. Ze komen hiervoor op 21 december om 10.00uur samen in het Huurdershuis.
Grote thema’s voor komend jaar zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Betaalbaar wonen voor iedereen
De drie partijen vinden het belangrijk dat iedereen kans krijgt om in aanmerking te komen voor een betaalbare woning. Jan Kraan: “Door passend toewijzen hebben woningzoekenden een goede kans om te slagen. Daarbij houden we in de gaten of ze hun huurkunnen blijven betalen. Ook op termijn. We geven aandacht aan de betaalbaarheid van de huurprijzen en proberen betalingsproblemen en schulden te voorkomen.”

Maatwerk bij betalingsproblemen
Toch gebeurt het dat mensen in de betalingsproblemen komen. Ook voor hen is aandacht. “We leveren maatwerk, waar dat nodig is. Ook bij schuldproblemen. Onze samenwerking onder de naam Etten-Leurse Kracht (ELK) draagt hieraan bij”, legt Jan Kraan uit.

Jongeren voorbereiden op hun woontoekomst
In 2019 leggen we nadruk op het informeren van jongeren over de mogelijkheden. Daarbij vertellen we ook welke acties zij moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor een woning in Etten-Leur. “Het scheef wonen volgen we natuurlijk ook”, geeft Jan Paantjens aan. “Er is geen directe aanleiding om daar in 2019 mee aan de slag te gaan. Het is wat ons betreft een onderwerp waar wel naar gekeken wordt als we het eerdere onderzoek van RIGO ‘woonlasten en doelgroepen’ opnieuw bekijken. De uitkomsten van dat onderzoek verwerken we in goed overleg met de wensen van Alwel in het woningbouwprogramma van de gemeente vanaf 2020."

Meer nieuwbouw van betaalbare huurhuizen
Volgens onderzoek is er sprake van een tekort aan sociale huurwoningen en kleine, betaalbare huurwoningen in het bijzonder. Tonny van de Ven: “We zien de druk op de sociale sector verder oplopen. En dus moeten we snel in actie komen. Eerder spraken we al af om de realisatie van het programma te versnellen. Dat is nu meer dan gewenst.” De prestatieafspraken bevatten daarom diverse plannen. Procedures en beoogde programma’s worden concreter gemaakt. Tonny van de Ven: “We zetten belangrijke stappen, zoals nieuwbouw op Het Withofterrein en versnelde nieuwbouw op de locaties van de Vier Leeuwen, Van ’t Hoffstraat en de voormalige school Het Kompas.” Besluit Alwel tot aankoop van het ‘houtproductiebos’ van de congregatie van de zusters Franciscanessen, gelegen achter Het Withof, dan kan dat nog leiden tot nadere afspraken over het totale programma. Daarbij kijken de partijen naar kansen in relatie tot andere plannen en gebiedsontwikkelingen. Samen doen ze verder onderzoek naar locaties waar mogelijk tijdelijke huis vesting gerealiseerd kan worden.

Zonnepanelen op de daken
Duurzaamheid staat hoog op de agenda in 2019. Alwel gaat concreet aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen op huizen en woongebouwen. Ook de projecten die verduurzaming bevorderen, gaan vanuit een iets bijgestelde ambitie, door. In samenwerking met de gemeente en Wonen met Gemak wordt een link gelegd met het langer thuis wonen door ouderen.

Heldere communicatie met huurders
Alwel start in 2019 ook met asbestsanering. Bij alle projecten is het de bedoeling om ook woningeigenaren daarin mee te nemen. De HBV levert een bijdrage aan de communicatie met de huurders om zo tot een optimaal resultaat te komen. De gemeente stelt in 2019 de Energieverkenning vast. Wethouder Paantjens: “Daarmee levert de gemeente een bijdrage aan een regionale energiestrategie. Alwel en de HBV worden uiteraard betrokken bij de processen. We laten ons daarbij ook goed informeren over onderwerpen die nu spelen, zoals circulair bouwen en klimaatadaptatie. Daarbij past de samenleving zich aan, aan het veranderende klimaat en de gevolgen hiervan. Dit zijn onderwerpen die belangrijk zijn voor alles wat we de komende jaren (moeten) gaan doen met zowel bestaande woningen als nieuwbouwprojecten.”

20% van de sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen
Huisvesting van bijzondere doelgroepen krijgt speciale aandacht in de prestatieafspraken van volgend jaar. Tonny van de Ven: “We reserveren ook in 2019 weer maximaal 20% van het aantal vrijkomende sociale huurwoningen. Zo kunnen we diverse doelgroepen, eventueel via maatwerk, met voorrang te huisvesten. Vanaf 2019 brengen we de huisvesting van verschillende doelgroepen in kaart. Zo willen we steeds een goede afweging kunnen maken wie we waar kunnen en willen huisvesten. Verder nemen we een besluit over de noodzaak om specifiek voor crisisopvang (tijdelijke) huisvesting te realiseren.“

Wonen, zorg en welzijn
De prestatieafspraken strekken zich ook uit naar samenwerking met andere partners, die betrokken zijn bij wonen, welzijn en zorg. De inzet moet bijdragen aan zowel langer thuis kunnen wonen als het aanbieden van vernieuwende vormen van (combinaties) wonen met zorg. In de loop van 2019 komen hierover actuele cijfers. Dan kunnen kansen bepaald worden voor tijdelijke of structurele inzet van bestaand vastgoed. En wat er mogelijk via nieuwbouw de komende jaren nog nodig is om aan de meest actuele vraag te voldoen.

De aanloop naar de prestatieafspraken 2019
32 Afgevaardigden van allerlei disciplines binnen Gemeente Etten-Leur, HBV en Alwel hebben op 27 september deelgenomen aan een startbijeenkomst om te komen tot prestatieafspraken 2019. Als basis dienden de fusieafspraken én de prestatieafspraken 2018. Hierop zijn accenten geplaatst voor concrete activiteiten die we in 2019 ontplooien.

Een kleine werkgroep, met vertegenwoordigers van de drie partijen, werkte alle opgehaalde informatie uit tot concrete afspraken. Via een ledenvergadering heeft de Huurdersbelangenvereniging akkoord gekregen van haar achterban. Ook het college van B&W en het managementteam van Alwel stelden de afspraken vast, zodat de ondertekening kan plaatsvinden.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur