UITNODINGING voorjaarsvergadering

Maandagavond 11 april 2016 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. De datum heeft u al kunnen lezen in het Huurdernieuws, dat eind maart in uw brievenbus is gevallen. Op de voorjaarsvergadering kijken we terug naar het afgelopen jaar en bespreken we hoe het huidige jaar loopt. Belangrijkste onderwerpen zijn de huurverhoging 2016 en de prestatieafspraken 2017 e.v.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastheer Ab de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan. Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen

Na de opening wordt gelegenheid geven om mededelingen toe doen.

2. Verslag najaarsvergadering 2015

Het beknopt verslag van de vorige huurders- c.q. ledenvergadering op 30 november 2015 wordt behandeld.

3. Jaarverslag 2015 en activiteitenplan met begroting 2016

Het conceptjaarverslag over 2015 met de financiële verantwoording wordt besproken en de geschillencommissie die de kascontrole op 7 april doet, brengt verslag uit. De vergadering wordt gevraagd het verslag vast te stellen en de zaakvoerder decharge te verlenen.

Het ziet er naar uit dat het activiteitenplan met begroting 2016 moet worden aangepast. Door tijdgebrek is er nog geen voorstel en ook zijn er nog geen gesprekken geweest met WEL over aangepaste budgetten. In mei hopen wij u een aangepast voorstel te kunnen doen.

4. Verkiezingen van leden voor de Geschillencommissie

In 2014 zijn drie leden voor de Geschillencommissie benoemd. Teun Menses en Aad van Stratum met directe ingang en Jan van Zitteren met ingang van mei 2015. In de loop van 2015 is Aad van Stratum tot lid van de Huurdersraad benoemd, waarmee zijn lidmaatschap voor de Geschillencommissie is vervallen. Voor dit jaar is hij waargenomen door Anneke Smulders, maar wij zoeken een derde lid voor de geschillencommissie. Kandidaten kunnen zich tot en met de behandeling van dit agendapunt opgeven.

5. Verkiezingen van leden voor de Huurdersraad

In 2015 hebben Mieke Nabben, Henk Smits en Peter Pennings de Huurdersraad verlaten.

Aspirant-leden Netty van Iersel en Kees Joosen worden door de Huurdersraad voorgedragen voor het lidmaatschap van de Huurdersraad. Als beiden worden benoemd blijft de Huurdersraad met acht leden onderbemensd. Om alle werkzaamheden goed te kunnen doen zijn 10 tot 12 leden nodig. Kandidaten kunnen zich tot de behandeling van dit agendapunt opgeven.

6. Huurverhoging 2016

WEL heeft haar voorgenomen huurverhoging aangegeven. De HBV-leden van de werkgroep betaalbaarheid en beschikbaarheid hebben daar op de bijeenkomst op 15 maart gereageerd. In het voorstel van WEL klinkt een succes voor de HBV door. De gemiddelde huurverhoging blijft in het sociale segment voor het sinds jaren onder de 1%. Ook voor het liberale segment is de huurverhoging lager als voorgaande jaren. De HBV heeft aangedrongen op een eerlijker verdeling van de lasten die de huren met zich meebrengen door te differentiëren. Naarmate de te betalen huur dichter bij de maximale huur ligt, wordt de huurverhoging lager. WEL heeft toegezegd dat te willen uitwerken en de resultaten worden in de werkgroep op 7 april besproken. Tijdens de voorjaarsvergadering leggen we het voorstel aan u voor, waarna we samen het advies bespreken dat de HBV zal geven als reactie op het voorstel.

7. Prestatieafspraken Gemeente Etten-Leur – WEL - HBV

Vanaf 1 juli is de Woningwet 2015 van kracht. Dat betekent meer zeggenschap voor huurders. Een van de elementen is dat huurders een volwaardige partij worden bij het maken van prestatieafspraken in een gemeente. In Etten-Leur betekent het, dat de gemeente, WEL en de HBV het samen eens moeten worden over de prestaties die WEL de komende jaren moet leveren. Voor 2016 is dat gebeurd en de afspraken treft u aan via de volgende link. Voor 2017 e.v. zijn de gesprekken opgestart. Vijf werkgroepen gaan aan de slag om vijf onderwerpen inhoudelijk uit te werken:

1. Liberalisatie, verkoop, nieuwbouw en aankoop van woningen

2. Betaalbaarheid en bereikbaarheid/beschikbaarheid voor de doelgroep

3. Huisvesting van specifieke (urgente) doelgroepen

4. Kwaliteit en duurzaamheid van woningen (bevorderen langer zelfstandig wonen/realiseren energiezuinige woningen conform afspraken Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector)

5. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

Op dit moment is het voornemen om op 21 april van 11:30 – 14:30 uur een startbijeenkomst te houden. Mensen die de HBV willen ondersteunen bij een van de onderwerpen worden van harte uitgenodigd om zich te melden. De werkgroepen bepalen hun bijeenkomsten; er kan dus rekening worden gehouden met tijdstippen dat u kunt. De werkgroepen worden geacht in de zomer het resultaat van hun werkzaamheden te rapporteren.

8. Rondvraag / wat verder ter tafel komt

Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

9. Vervolgafspraak en sluiting

Agenda

4 juni
Informeel bijpraten met Jos Aal van de Woonbond

4 juni
P.V.-vergadering Woonbond Huurdershuis

6 juni 13.30 - 15.00
Inloop spreekuur HBV

17 juni
Algemene Ledenvergadering HBV

18 juni
Huurdersraad vergadert

18 juni
Regulier overleg met Alwel

5 juli
Leden HBV ontvangen Huurdersnieuws

6 juli t/m 18 augustus
Zomerreces