Alwel moet zich komende jaren kunnen blijven inzetten voor huurders en huizen

De Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda (CHAB), HuurdersAdviesRaad Roosendaal (HAR) en HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur (HBV) hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Ze vinden de lasten van woningcorporatie Alwel zo toenemen, dat de nodige investering onder druk staat. Met alle gevolgen van dien.

Alwel heeft 22.000 huizen, voornamelijk in de gemeenten Breda, Roosendaal en Etten-Leur. De drie huurdersorganisaties behartigen de belangen van de Alwel huurders. “En daarom trekken we aan de bel”, zeggen de drie huurderorganisaties. “We vinden het belangrijk dat onze corporatie zich de komende jaren kan blijven inzetten voor goede, betaalbare huizen in leefbare wijken.”

Door heffingen, bijdragen en regelingen bedraagt de belastingafdracht van Alwel gemiddeld vier maanden van de jaarhuur per woning. De komende jaren loopt het totaal bedrag aan belastingen voor de corporatie op van bijna 27 miljoen in 2019 tot bijna 32 miljoen in 2023. Geld, dat volgens de huurdersorganisaties tegelijkertijd hard nodig is voor nieuwbouw, verduurzaming, wonen met zorg en betaalbaarheid.

Cees Uytdewilligen namens de drie huurdersorganisaties  “Alwel staat voor een forse opgave: voorzien in voldoende betaalbare huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens. Maar ook zorgen voor een reële verhouding tussen huurprijs en kwaliteit van de woning. Daarnaast moet Alwel ook de doorstroom stimuleren, zodat iedereen in een passend huis terecht komt. Maar de druk op de woningmarkt is groot.  De wachttijden lopen lokaal op tot 5 jaar. Dit leidt tot schrijnende situaties en een toename van het aantal urgente situaties. Dus maken we ons ernstig zorgen.”

Volgens de drie huurdersorganisaties moet betaalbaarheid van huren meer prioriteit krijgen bij de politiek. “Het is vreemd dat wij als huurders via de corporatie miljoenen aan extra belasting betalen. Dit gaat ten koste van de betaalbaarheid, terwijl we betalingsproblemen bij huurders zien toenemen. Het is van groot belang dat Alwel de investeringen in gewenst tempo kan oppakken. Daarvoor is dringend lastenvermindering nodig. Reden voor ons om serieuze aandacht hiervoor te vragen bij de Tweede Kamer.”


Afdrukken