Wij maken ons zorgen!

Wij maken ons ernstig zorgen om de lastenverzwaring voor Alwel! Deze lastenverzwaring gaat ten slotte ten koste van u de huurders!!

De HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur heeft dan ook op de website van het ministerie gereageerd op het voorstel “Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen”

De voorgestelde grensbedragen zijn veel te laag en moeten omhoog om huishoudens die nu tussen wal en schip vallen een realistische kans op een woning te bieden. Een indeling in drie categorieën: eenpersoons, tweepersoons en gezinshuishoudens doet meer recht aan een passende relatie tussen huishoudenstype, inkomen en huurprijs.
Wij zijn tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Inkomenspolitiek is aan de overheid voorbehouden en is geen taak voor de verhuurder. Daarnaast vinden we de voorgestelde huurstijgingen veel te hoog en er wordt geen rekening gehouden met het verschil in huishoudenssamenstelling en netto beschikbaar inkomen voor woonlasten.
De oplossing voor de huidige druk op de woningmarkt zit naar onze mening meer in het versneld toevoegen van nieuwbouwwoningen voor de doelgroepen die nu niet of niet snel genoeg aan een woning kunnen komen. Door de verhuurdersheffing af te schaffen en de belemmeringen in de Woningwet weg te nemen kunnen corporaties weer meer investeren in nieuwbouw en verduurzaming en hiermee voorzien in betaalbare huisvesting voor mensen die hierin niet zelf kunnen voorzien. En dat is hun primaire taak! Zie onze brief van 3 juni hierover aan de Minister en de leden van de Tweede Kamer.

HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur.

Brief aan Minister van CHAB HAR HBV 03-06-2019.pdf


Afdrukken