Huurdershulp

Huurders die lid zijn van de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur en huren van de vestiging Alwel Etten-Leur (voormalig bezit van Woonstichting Etten-Leur) kunnen een beroep doen op huurdershulp. Deze dienst-verlening is bedoeld voor leden die hulp of ondersteuning nodig hebben bij het (leggen van) contact met de verhuurder Alwel. Hier-onder is de inhoud van deze dienstverlening nader uitgewerkt. Aan de hand hiervan kan men vaststellen waarvoor men een beroep kan doen op deze dienstverlening en wat van huurdershulp mag worden verwacht en wat niet.

Wat is huurdershulp?

Huurdershulp is de naam voor de ondersteuning die de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur exclusief aan haar leden biedt als de verhuurder Alwel niet of niet snel genoeg reageert op een vraag, (reparatie)verzoek of klacht.
Het is belangrijk dat de huurder eerst zelf een verzoek of klacht met Alwel bespreekt en liefst ook schriftelijk indient. Krijgt de huurder geen gehoor bij de verhuurder of blijft een antwoord te lang uit, dan kan hij contact opnemen met huurdershulp.

Image

Werkwijze huurdershulp

Huurdershulp neemt geen zaken over van de huurder. De huurder blijft dus altijd zelf verantwoordelijk en moet zelf contact opnemen met de verhuurder. Huurdershulp wijst de weg en ondersteunt zo nodig bij het leggen van het contact.
Huurders die een beroep doen op huurdershulp mogen in de onderstaande situaties het volgende verwachten:

 • Als er nog geen contact is gelegd met de verhuurder.
  De huurder wordt geïnformeerd over de mogelijkheden om contact op te nemen met het KlantContactCentrum van de verhuurder om een antwoord te krijgen op zijn vraag, (reparatie)verzoek of klacht.
  Het KCC van Alwel is gevestigd in het kantoor van de vestiging Etten-Leur. Het is van maandag t/m vrijdag voor het publiek geopend tussen 9.00 en 12.00 uur. Telefonisch van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken via het nummer: 088 255 2000 of via WhatsApp: 06 231 60 476.
  Het postadres is: Postbus 1491 4700 BL Roosendaal
 • Als er contact is gelegd met de verhuurder maar een antwoord uitblijft of een antwoord is ontvangen waar de huurder niet tevreden mee is.
  De huurder wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht over de dienstverlening in te dienen bij de verhuurder en de interne klachtenprocedure die hiermee bij Alwel gaat lopen. Een interne klacht kan digitaal ingediend worden op de website van Alwel via het contactformulier. https://www.alwel.nl/klacht-melden
  Een klacht kan uiteraard ook schriftelijk ingediend worden. Na het indienen van de klacht zal de verhuurder een (nieuw) besluit nemen en dit meedelen aan de huurder.
 • Als er een klacht is ingediend bij de verhuurder maar die niet of niet naar tevredenheid is afgehandeld
  In dit geval wordt de huurder geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Alwel Etten-Leur. Dit kan digitaal door een mail te sturen naar: klachtencommissie@alwel.nl
  Of een brief met de inhoud van de klacht naar:
  Onafhankelijke klachtencommissie Alwel Etten-Leur
  Postbus 1491
  4700 BL Roosendaal
 • De klachtenprocedure bij de klachtencommissie is vastgelegd in een klachtenreglement.
  De huurder zal worden uitgenodigd om tijdens een hoorzitting de klacht mondeling toe te lichten. Ook de verhuurder wordt hiertoe uitgenodigd. Hierna brengt de commissie een bindend advies uit aan de bestuurder die binnen twee weken een besluit moet nemen. Hiermee eindigt de klachtenprocedure.


Als er een klacht is ingediend bij de externe onafhankelijke klachtencommissie van Alwel Etten-Leur en die niet naar tevredenheid van de huurder is afgehandeld. De huurder wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om zich te richten tot de Huurcommissie of de kantonrechter. Dit afhankelijk van het onderwerp van de klacht.

Wie is huurdershulp?

Huurdershulp wordt op dit moment door twee leden van de huurdersraad vorm gegeven. Dit zijn mevrouw Susanne Feenstra en de heer Piet Kas.
Huurdershulp is op de volgende manieren te bereiken:
Telefonisch :
Susanne Feenstra 06-34349191
Piet Kas 06-55825683 
E-mail : huurdershulp@hbvettenleur.nl

Inloop spreekuur

Om ook persoonlijk contact te kunnen leggen met de leden die huurdershulp bieden, is er elke eerste donderdagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.00 uur een vrije inloop in het huurdershuis. Bezoek aan huis is mogelijk en alleen in het geval de huurder niet in staat is om het huurdershuis te bezoeken.

Vastleggen gegevens

Bij een beroep op ‘huurdershulp’ wordt gevraagd om instemming met het vastleggen van contactgegevens en het onderwerp van het verzoek om hulp. Vastlegging is uitsluitend bedoeld om contact op te kunnen nemen met de aanvrager of de verhuurder. De huurdersbelangenvereniging handelt hierbij in overeenstemming met de Wet op de Privacy (AVG). De gegevens worden verwijderd zodra het contact tussen de aanvrager en de verhuurder is gelegd of hersteld.
Onze volledige privacyverklaring vind u hier.