Uitnodiging Huurdersoverleg HBV Etten-Leur

Maandagavond 10 december houdt de HBV Etten-Leur het Huurdersoverleg ter voorbereiding van het regulier overleg met Alwel

Tijdens het Huurdersoverleg worden de afspraken gemaakt over de inbreng van de HBV tijdens het overleg met Alwel.

De HBV biedt u allemaal de gelegenheid om mee te praten en dus invloed te hebben op wat er gaat gebeuren in Etten-Leur.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty de koffie, thee en wat lekkers heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Opening en mededelingen

2. Vragen uit het vorig overleg

De vorige vergadering is een aantal vragen gesteld. Het antwoord is via de mail verspreid en op de website geplaatst. De vraag is of hiermee de vragen voldoende zijn beantwoord.

3. Beleid ‘zelf aangebrachte voorzieningen’ en ‘afrekening servicekosten’

Op 29 november is door Alwel een toelichting gegeven op dit beleid. De bewonerscommissies zijn hiervoor uitgenodigd. Hoe is de bijeenkomst ervaren?

4. Prestatieafspraken Jaarschijf 2019

Een korte toelichting op de tussen Alwel, de gemeente en de HBV gemaakte afspraken.

5. Toelichting huurdershulp en klachtenregeling Alwel

6. Vorm huurdersoverleg.

Voldoet de huidige vorm van het overleg of zijn er verbeterwensen?

7. Rondvraag en sluiting

Na de vergadering is er nog een half uurtje de tijd om na te praten met een drankje!

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Uitnodiging Najaarsvergadering HuurdersBelangenVereniging

Maandagavond 19 november 2018 houdt de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur haar jaarlijkse najaarsvergadering. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty koffie, thee en wat lekkers voor u heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid gegeven om mededelingen te doen.
Mededelingen namens de HuurdersBelangenVereniging zijn:

1. Voornemen tot benoeming van een zaakvoerder voor 2019. (in de statuten is in art. 19 vastgelegd dat dit de bevoegdheid is van de huurdersraad.)
2. Nieuwe inhoud ‘Huurdershulp’
3. Stand van zaken fusieafspraken: nieuwbouw, service-onderhoud medewerkers en kwaliteitsinspecteur, dienstverlening / actieplan verbetering dienstverlening en waardering, opstart ELK etc.)
4. Resultaat huurverhoging 2018 en nieuw proces huuraanpassing 2019
5. Toelichting proces servicekosten
6. Prestatieafspraken 2019

2. Activiteitenplan met begroting 2019 van de HBV
Voor 2019 heeft de HBV een activiteitenplan met begroting 2019 opgesteld. Tijdens de vergadering wordt deze toegelicht en besproken. Belangrijke elementen zijn:

✓ Het versterken van de relatie met de achterban;
✓ het opzetten van een nieuwe website;
✓ het instellen van een inloop spreekuur voor huurdershulp;
✓ het directer informeren van (nieuwe) huurders wat de HuurdersBelangenVereniging doet;
✓ nieuwe vorm van ledenwerving;
✓ het vaker in gesprek gaan met huurders en de bewonerscommissies;
✓ de mogelijkheden die het Lassopakket biedt aan huurders en bewonerscommissies om beter geïnformeerd te worden en contact te hebben met de HuurdersBelangenVereniging.

Het is aan de leden van de HuurdersBelangenVereniging om het activiteitenplan met begroting 2019 vast te stellen.

PAUZE

3. Presentatie Centrum voor Wonen
Kees Konings geeft een presentatie over het Centrum voor Wonen en wat dit centrum voor met name senioren kan betekenen op het gebied van wonen, financiën en zorg. Hierbij is er alle gelegenheid om vragen te stellen of tips mee te geven.

4. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

Na afloop is er nog tijd en gelegenheid om met elkaar na te praten met een drankje.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Vragen en antwoorden Huurdersoverleg 17 september

Sinds 1 januari 2018 is er het een en ander veranderd in de manier van werken en informeren bij de HuurdersBelangenVereniging. Een onderdeel van het nieuwe informeren is, dat we enkele keren per jaar in overleg willen met alle Bewonerscommissies, maar tegelijk ook met de huurders van de grondgebonden woningen, dit noemen we het Huurdersoverleg.

In voorgaande jaren was deze wijze van Huurdersoverleg al zo, niks nieuws aan, zult u denken, maar het bleek dat tijdens zo’n Huurdersoverleg wel vaak veel werd besproken, maar er waren ook veel vragen en een duidelijke antwoord op die vragen ontbrak vaak.

Tijdens het afgelopen Huurdersoverleg op 17 september, heeft de Huurdersraad alle vragen gebundeld. Daarna heeft de Huurdersraad deze vragen schriftelijk voorgelegd aan Alwel, en dus niet tijdens het regulieroverleg op 18 september mondeling besproken.

Het voordeel hiervan is, dat de Huurdersraad meer ruimte en tijd heeft om duidelijk de gestelde vragen te formuleren, en dit geeft dan ook aan de verhuurder Alwel weer de tijd om de antwoorden bij de juiste personen binnen de organisatie te verzamelen. Zo krijg je een veel completer antwoord op alle vragen.

De antwoorden van Alwel zijn schriftelijk aan de Huurdersraad teruggekoppeld, en die wil de Huurdersraad dan nu weer graag delen met de deelnemers aan de Huurdersbijeenkomst.
Hieronder de vragen die gesteld zijn vanuit het Huurdersoverleg van 17 september 2018 en in het rood de antwoorden van Alwel.

1. Servicekostenafrekening

Door de aanwezige leden wordt geconcludeerd dat de afrekening servicekosten niet bij elk complex op dezelfde wijze geschiedt. In het ene complex wordt in een overleg met de bewonerscommissie door de woonconsulent / wijkconsulent een volledig overzicht gegeven van de kosten en de onderliggende facturen. Na instemming van de bewonerscommissie wordt de afrekening met de bewoners gecommuniceerd. Door de bewonerscommissie van St. Antonius Abt uit Terheijden is aangegeven dat zij geen inzage hebben in de verbruiksgegevens van de energie en dat deze niet op de afrekening staan van de servicekosten. Ook bij de 7 Schakels roept de afrekening van de servicekosten een aantal vragen op. Dit geldt ook voor de afrekening van Lumenstaete die volgens de bewonerscommissie niet klopt.

Vraag vanuit het Huurdersoverleg:
Blijkbaar is er nog steeds veel onduidelijkheid over het proces van afrekenen van de servicekosten. Kan Alwel de HuurdersBelangenVereniging en de (gezamenlijke) bewonerscommissies een uitleg en toelichting geven over het proces ‘afrekenen servicekosten’? Mocht er per complex verschil zitten in dit proces en/ of de feitelijke werkwijze, kan Alwel hiervoor dan een verklaring geven?

Antwoord Alwel:
Ja, dat is zeker mogelijk. Als dit gewenst is, kunnen we een bijeenkomst organiseren waarbij onze teammanager Patrick Joosen een toelichting geeft op het proces van het afrekenen van servicekosten. In die bijeenkomst kan dan ook aan de orde komen of, en zo ja welke, verschillen er tussen complexen bestaan als het gaat om de afrekening
We hebben als HBV aangegeven graag gebruik te maken van dit aanbod en hiervoor een datum te plannen.

2. Renovatieplan Orgelhof/ Cellostraat/ Klaroenring

De vraag is gesteld of de aanwezigheid van een dakkapel een belemmering kan zijn voor het aanbrengen van dakisolatie. Verder is niet helemaal duidelijk bij de bewoners op basis waarvan besloten wordt om een c.v.-ketel wel of niet te vervangen.

Vraag vanuit het Huurdersoverleg:
Vormt de aanwezigheid van een dakkapel een belemmering voor het aanbrengen van dakisolatie? Welke criteria worden in het plan gehanteerd om de c.v.-ketel wel of niet te vervangen? Klopt het dat er in het plan 8 c.v-ketels worden vervangen? En zijn er ketels die ondanks dat ze (bijna) aan vervanging toe zijn (15 jaar oud), nu niet worden vervangen? Zo ja, wat is hiervan de reden?

Antwoord Alwel:
Projectleider Djon Vendel meldt dat ingeval van aanwezigheid van een dakkapel met de bewoners de verschillende scenario’s met deze bewoners en de aannemer zijn besproken. De bewoners kunnen vervolgens aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat. Met betrekking tot de cv-ketels worden in zijn algemeenheid momenteel bij Alwel de ketels van bouwjaar 2000 en 2001 vervangen door nieuwe. In principe houden we binnen het project Orgelhof die termijn aan. Dus heeft iemand een jongere ketel dan wordt die nu (nog) niet vervangen. Is de ketel ouder dan wordt die wel meteen vervangen. Dit zijn er inderdaad 8. Overigens zijn alle bewoners inmiddels persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden in en aan hun woning.

3. CO2-routekaart

Er is nog weinig tot niets bekend bij de huurders over de verduurzamingsplannen van Alwel. Dit leidt ertoe dat er veel vragen worden gesteld en allerlei ideeën worden geopperd zoals bijvoorbeeld om zonnepanelen te plaatsen op complexen. Hiermee zouden de energiekosten kunnen worden verlaagd en daarmee de servicekosten. Daarnaast is het idee meegegeven om te onderzoeken of een warmwatertappunt onder de aanrecht een optie is. Dit zou uiteindelijk een besparing van waterverbruik en gasverbruik kunnen opleveren.

Vraag/ verzoek vanuit het Huurdersoverleg:
Kan er zo snel mogelijk informatie verstrekt worden over de CO2-routekaart en de duurzaamheidsinvesteringen die voor de komende jaren gepland staan? Of in ieder geval wanneer dit met de HuurdersBelangenVereniging gedeeld en besproken wordt? Dit voorkomt veel vragen en goed bedoelde ad hoc voorstellen om energiekosten te besparen.

Antwoord Alwel:
Zodra Alwel haar routekaart Co2 gereed heeft, wordt dit gedeeld met de huurdersorganisaties in alle drie de steden. De verwachting is dat dit begin december het geval is.

4. Sociaal beheerder

De bewonerscommissie van Lumenstaete vraagt zich af of er een verschil is in taken tussen de functie van sociaal huismeester en sociaal beheerder. Daarom zou de commissie graag de functiebeschrijving van de Sociaal Beheerder willen ontvangen. Daarnaast hebben zij de vraag hoe het staat met de versterking uitbreiding van de sociaal huismeesters.

Vraag/ verzoek vanuit het Huurdersoverleg:
Kan de bewonerscommissie de functiebeschrijving krijgen van de sociaal beheerder? Is of wordt de dienstverlening van de huismeester op de complexen gewijzigd? En zo ja, kan er helderheid geboden worden wanneer dit aan de orde is en wat dat dan inhoudt?

Antwoord Alwel:
Binnen Alwel is de rol van sociaal beheerder breder dan de rol van huismeester. Daar waar de huismeester zich vooral bezighoudt met (de bewoners van) meerlaagse gebouwen, opereert de sociaal beheerder veel meer op buurt- en wijkniveau. Bovendien richten de taken van een sociaal beheerder zich veel meer op de contacten met en tussen huurders dan op de “techniek” van gebouwen. Voor Etten-Leur betekent dit dat de komende jaren de rol van huismeester van lieverlee gaat veranderen in die van sociaal beheerder. Daarbij zal hun focus verschuiven van uitsluitend meerlaagse gebouwen naar buurten en wijken.
De HBV heeft aangegeven er van uit te gaan dat wijzigingen in de functie van de huismeesters vooraf met de HBV en de bewonerscommissies zullen worden besproken.

5. ZAV-regeling (Zelf Aangebrachte Voorzieningen)

Vraag vanuit het Huurdersoverleg:
Is de ZAV-regeling zoals die was bij WEL nu nog hetzelfde bij Alwel? Kan de ZAV-regeling zoals die thans geldt nog een keer worden verstrekt en zo nodig toegelicht?

Antwoord Alwel:
In de (nieuwste) Algemene Huurvoorwaarden staat in artikel 9 aangegeven hoe Alwel omgaat met zelf aangebrachte voorzieningen:
Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder
Artikel 9
9.1.
Het is huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen, behalve als het gaat om veranderingen die gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of derden opleveren.
Voor veranderingen en toevoegingen aan de buitenzijde van het gehuurde, heeft huurder vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig.
9.2.
De verhuurder kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, die onder meer betrekking hebben op:
- aard en kwaliteit van te gebruiken materialen;
- het voorkomen van schade aan de constructie van het gehuurde of het gebouw;
- (bouwtechnische) voorschriften van de overheid;
- het onderhoud van de verandering;
- aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen;
- verzekering, belasting en aansprakelijkheid.
Verhuurder zal bij het verlenen van toestemming aangeven of de verandering of toevoeging aan het einde van de huur door huurder ongedaan moet worden gemaakt. Verhuurder wijst huurder op het ZAV beleid.
9.3.
Alle veranderingen die zonder de vereiste toestemming of in strijd met de voorwaarden van verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuurder voor rekening van huurder ongedaan worden gemaakt door huurder.
9.4.
Huurder is verplicht tot het onderhouden, het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen aan de veranderingen of toevoegingen die door huurder zijn aangebracht.
9.5.
Huurder is verplicht, voor eigen rekening, door hem aangebrachte veranderingen of toevoegingen op eerste aanzegging van verhuurder te verwijderen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering door verhuurder van dringende of renovatiewerkzaamheden.

9.6.
Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde.
9.7.
Voornoemde leden hebben eveneens betrekking op door huurder, in overleg met verhuurder, overgenomen veranderingen of toevoegingen van de vorige huurder.

Als het nodig is, om dieper in te gaan op het proces m.b.t. zelf aangebrachte voorzieningen dan organiseren we dat.
De HBV heeft verzocht om een afspraak te plannen om het ZAV-beleid nader toe te lichten waarbij ook het wel of niet verstrekken van vergoedingen voor zelf aangebrachte voorzieningen bij de huurbeëindiging wordt besproken.

6. Dienstverlening

Er is door meerdere vertegenwoordigers van de bewonerscommissies herinnerd aan de toezegging dat de huurders van WEL met de fusie niet zouden hoeven inleveren op dienstverlening. In de praktijk wordt ervaren dat een aantal zaken niet goed loopt die tot gevolg hebben dat de dienstverlening lager wordt gewaardeerd dan voor de fusie. Er wordt verzocht hier extra aandacht aan te schenken.

Reactie Alwel:
In de fusieafspraken zijn duidelijke afspraken gemaakt over de dienstverlening. Uitgangspunt was dat de dienstverlening minimaal gelijk zou blijven, waarbij de scores van de tevredenheidsonderzoeken van KWH gelden. Op dit moment is er nog ruimte voor verbetering in die resultaten en daar besteden we nu extra aandacht aan.

De HBV heeft gevraagd om op de hoogte gehouden te worden van de acties die worden opgezet om de dienstverlening te verbeteren.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Uitnodiging Huurdersoverleg HBV Etten-Leur

Maandagavond 17 september houdt de HBV Etten-Leur het Huurdersoverleg ter voorbereiding van het regulier overleg met Alwel, dat dinsdag 18 september plaats vindt. Tijdens het Huurdersoverleg worden de afspraken gemaakt over de inbreng van de HBV tijdens het overleg met Alwel. 
De HBV biedt u allemaal de gelegenheid om mee te praten en dus invloed te hebben op wat er gaat gebeuren in Etten-Leur. Meldt u dus aan! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid gegeven om mededelingen te doen

2. Bespreking van de onderwerpen voor het overleg met Alwel op 18 september
Tijdens dit onderdeel wordt de agenda voor het regulier overleg met Alwel volledig doorgenomen. U kunt aangeven wat u vindt dat de inbreng van de HBV moet zijn. Voor het overleg met Alwel wordt de volgende agenda aangehouden:

1. Opening & mededelingen
    Ruimte voor mededelingen vanuit HBV en Alwel
2. Presentatie door Alwel:
    Over de stand van zaken van:
   • Mutaties & streefhuren
   • Verkopen
   • Service-onderhoud & Kwaliteitscontrole
   • Etten-Leurse Kracht & Maatwerk
   • Duurzaamheid
   • Nieuwbouw
   • Besteding diverse budgetten
3. Huurprijsaanpassing 2019
    We bespreken de verwachtingen ten aanzien van dit proces
4. Prestatieafspraken 2019
    Start van het proces op 27 september
5. Ledenwerving HBV
    Het aantal leden staat nu op ongeveer 550
6. Nog te ontvangen adviesaanvragen in 2018
    Vanuit Alwel volgt een adviesaanvraag m.b.t. de begroting 2019
7. Samenwerking bij lopende projecten
    Stand van zaken van:
    - Van ’t Hoffstraat / Orgelhof / Baai
8. Diversen
    - Werkafspraken huurdershulp HBV/Alwel
    - Overeenkomst tussen HBV en zaakvoerder (informatief)
    - Reflectie met betrekking tot koffiemomenten
9. Rondvraag & sluiting

3. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt hier de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

4. Vervolgafspraak en sluiting
Na afloop is er nog tijd om even gezellig na te praten met een drankje!

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Voorzitter legt functie neer

Namens de huurdersraad deel ik u hierbij mede dat onze voorzitter Jan van Baal heeft besloten zijn functie neer te leggen en zijn lidmaatschap van de huurdersraad te beëindigen. Wij respecteren zijn besluit en zijn dankbaar voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. De huurdersraad zal in overleg met Jan op een later moment afscheid van hem nemen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 april jongstleden heeft Jan zijn besluit meegedeeld. Jan zal u mogelijk nog persoonlijk benaderen om zijn besluit toe te lichten en afscheid te nemen. Hij zal nog wel deelnemen aan enkele al geplande bijeenkomsten.

Het voorzitterschap zal worden overgenomen door Jan Kraan. Wij verzoeken u in het vervolg de correspondentie met de voorzitter te laten verlopen via het mailadres van het secretariaat:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Johan van der Smissen
Zaakvoerder

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Agenda

11 december
Regulier overleg Alwel/HBV

21 december
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer

3 januari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

10 januari
Toelichting op de begroting/het Jaarplan 2019 van Alwel aan de HBV

7 februari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

7 maart
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

19 maart
Regulier overleg ALWEL – HBV

4 april
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp