Facebook

Najaarsvergadering 2016

Maandagvond 21 november 2016 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse najaarsvergadering. Op de najaarsvergadering nemen we belangrijke besluiten over de prestatieafspraken en kijken we naar de activiteiten voor het komende jaar.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastheer Ab de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid geven om mededelingen toe doen.

2. Verslag voorjaarsvergadering 2016
Het beknopt verslag van de vorige huurders- c.q. ledenvergadering op 11 april 2016 wordt behandeld.

3. Prestatieafspraken 2017
De prestatieafspraken worden gepresenteerd en besproken. Het gaat om belangrijke onderwerpen als de betaalbaarheid (huurprijzen) en beschikbaarheid van huurwoningen, onderhoud en energiebesparende maatregelen, nieuwbouw, leefbaarheid enz. Er is nog geen overeenstemming over het onderwerp betaalbaarheid en beschikbaarheid. Bij andere onderwerpen is er nog niet altijd overeenstemming over de tekst. Als u wilt meebepalen wat WEL moet presteren dan is dit het moment. Ook bespreken wij wat de inzet moet zijn voor de prestatieafspraken 2018 en verder.. De drie documenten met betrekking tot dit onderwerp vind u hieronder:
Concept afspraken versie 17 november 2016 met opmerkingen HBV
E-mail verkeer tussen HBV en WEL over hoofdstuk 4 prestatieafspraken
Tekstvoorstel HBV voor hoofdstuk 4 Prestatieafspraken 2017 met reactie WEL

4. Voorgenomen fusie AlleeWonen en WEL
AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) willen hun krachten bundelen door te fuseren. Huurders moeten instemmen met een dergelijke fusie. We staan voor een proces dat kan uitmonden in een fusievoorstel. Bij AlleeWonen zijn op corporatieniveau twee huurdersorganisaties actief, waar tijdens het fusieproces kan worden opgetrokken. Twee vragen liggen voor:
  1. Hoe willen we dat het fusieproces eruit ziet?
  2. Wat wordt de inzet van de huurders (fusievoorwaarden)
Voor informatie verwijzen wij naar het artikel in het Huurdersnieuws (november 2016, pagina 2).

5. Zienswijze DAEB/niet-DAEB
Corporaties, dus ook WEL, moeten hun DAEB- en niet-DAEB-activiteiten scheiden. DAEB staat voor diensten van algemeen economisch belang. WEL heeft een scheidingsvoorstel gemaakt en de HBV verzocht om daarover te adviseren en een zienswijze te geven. 
HBV E-L advies cq zienswije inzake scheidingvoorstel DEAB - niet-DAEB van WEL concept 16-11-2016

6. Activiteitenplan met begroting 2017 van de HBV

Voor 2017 heeft de HBV een activiteitenplan met begroting opgesteld. Tijdens de vergadering wordt het toegelicht en besproken. Het is aan de leden van de HBV om het vast te stellen.

7. Regulier overleg HBV – WEL op 22 november 2016

Tijdens het regulier overleg zal geen aandacht besteed worden aan onderwerpen, waarvoor er een ander overleg is: prestatieafspraken, scheiding DAEB/niet-DAEB en fusie. Het voorstel voor de agenda is:

1. Opening
2. Afsprakenlijst vorig overleg

Afsprakenlijst HBV-WEL 20-09-2016
3. Mededelingen
Iedereen krijgt de gelegenheid mededelingen te doen. De HBV zal een korte terugblik op haar najaarsvergadering geven.
4. Instemming met rechtsvorm “Klik voor Wonen”
WEL heeft op 7 oktober een e-mail gestuurd met het verzoek om in te stemmen met het voornemen om Klik voor Wonen voort te zetten als stichting. De HBV heeft daar schriftelijk mee ingestemd onder de voorwaarde dat er aan de woonruimtebemiddeling praktisch niets veranderd.
5. Huurcomfort
WEL heeft op 3 november een e-mail gestuurd met een voorstel voor aanpassing van de service Huurcomfort. De HBV heeft gelegenheid om daarop te reageren (advies en/of instemming). De conceptreactie van de HBV vind u door te klikken op de volgend link.
6. Mutatieprocedure, inclusief voorlichting aan huurders

In het vorige overleg is gesproken over de langlopende pilot inzake mutaties met een beperktere inzet van medewerkers van WEL dan voorheen. Daarover zijn klachten binnengekomen bij de HBV en heeft recentelijk de Klachtencommissie in een procedure een aanbevelingen gegeven.
De HBV wil graag dat WEL in samenspraak met haar een aangepaste mutatie-procedure opstelt en gaat toepassen.
7. Registratie en opvolging klachten en reparatieverzoeken
De HBV constateert dat zij veel opmerkingen krijgt over de registratie en opvolging klachten en reparatieverzoeken door WEL. Dit strookt met ervaringen van leden van de Huurdersraad. De HBV wil met WEL bespreken wat WEL kan doen om dit te verbeteren en wat de HBV daaraan kan bijdragen.
8. Onderwerpen en werkgroepen in 2017
Welke onderwerpen willen partijen dat in 2017 worden geagendeerd? Voor welke onderwerpen zijn werkgroepen gewenst en hoe kunnen deze zodanig worden gefaciliteerd dat zij efficiënt kunnen werken en met een gering aantal bijeenkomsten hun opdracht kunnen afronden?
9. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Ruimte om zaken naar voren te brengen die niet eerder in het overleg zijn besproken.
10. Vervolgafspraak en sluiting
De HBV stelt voor om in 2017 vier maal regulier overleg te plannen:
Dinsdag 14 februari van 13.30 tot 15.30 uur in het Huurdershuis
Dinsdag 11 april van 13.30 tot 15.30 uur in het Huurdershuis
Dinsdag 11 juli van 13.30 tot 15.30 uur in het Huurdershuis
Dinsdag 21 november van 13.30 tot 15.30 uur in het Huurdershuis 

8. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

9. Vervolgafspraak en sluiting

Mocht u op 21 november verhinderd zijn, dan stelt de HBV het erg op prijs als u via de e- mail wilt reageren op de agenda-onderwerpen en de bijbehorende documenten. U kunt de reactie mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault

Instemming met rechtsvorm “Klik voor Wonen”

WEL heeft op 7 oktober een e-mail gestuurd met het verzoek om in te stemmen met het voornemen om Klik voor Wonen voort te zetten als stichting. De HBV heeft daar schriftelijk mee ingestemd onder de voorwaarde dat er aan de woonruimtebemiddeling praktisch niets veranderd.

De documenten omtrent dit onderwerp kunt u vinden op deze pagina onder het kopje Klik op Wonen.

0
0
0
s2sdefault

Samenwerking Alleewonen en WEL

Sinds enkele jaren werken AlleeWonen en WEL samen. Dat gebeurt op de achtergrond, zodat huurders en HBV er weinig van merken. Het bevalt zo goed, dat beide corporaties de samenwerking willen uitbreiden tot een samensmelting. Om de mogelijkheden van verdere samenwerking te onderzoeken hebben beide corporaties adviesbureau KPMG opdracht geven scenario's in beeld te brengen. Ook de HBV is daarvoor geïnterviewd. Haar inbreng was helder: samenwerking moet een aantoonbaar en concreet voordeel voor de huurders opleveren!
Ook op de lange termijn!
Inmiddels heeft KPMG gerapporteerd, wat heeft geleid tot versnelling bij de corporaties. Nog voor de inhoud is besproken met de HBV, hebben beide corporaties uitgesproken het pad naar een fusie op te willen.
De HBV heeft bij een fusievoornemen een bijzondere positie als zij “neen” zegt gaat het niet door! Als altijd wil de HBV haar achterban betrekken bij de beoordeling van het fusievoorstel. De mening van de huurders is leidend.

OPROEP!
Huurders die de voordelen van fusie in een werkgroep willen beoordelen kunnen contact opnemen met de HBV.

0
0
0
s2sdefault

Agenda

21 november
Najaarsvergadering HBV Etten-Leur met belangrijke huurdersraadpleging

22 november
Regulier overleg WEL-HBV in het Huurdershuis

Eind november
Afronden zienswijze DAEB/niet-DAEB en Prestatieafspraken 2017

14 december
Bijeenkomst Raad van Commissarissen WEL en Huurdersraad HBV. Ondertekening Prestatieafspraken

19 december tot 9 januari
Verminderde bereikbaarheid van de HBV vanwege het kerstreces

Januari / februari
Basiscursus volkshuisvesting voor aktieve HBV-leden