Facebook

Voorzitter legt functie neer

Namens de huurdersraad deel ik u hierbij mede dat onze voorzitter Jan van Baal heeft besloten zijn functie neer te leggen en zijn lidmaatschap van de huurdersraad te beëindigen. Wij respecteren zijn besluit en zijn dankbaar voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. De huurdersraad zal in overleg met Jan op een later moment afscheid van hem nemen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 april jongstleden heeft Jan zijn besluit meegedeeld. Jan zal u mogelijk nog persoonlijk benaderen om zijn besluit toe te lichten en afscheid te nemen. Hij zal nog wel deelnemen aan enkele al geplande bijeenkomsten.

Het voorzitterschap zal worden overgenomen door Jan Kraan. Wij verzoeken u in het vervolg de correspondentie met de voorzitter te laten verlopen via het mailadres van het secretariaat:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Johan van der Smissen
Zaakvoerder

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Uitnodiging voorjaarsvergadering 23 april

Maandagavond 23 april 2018 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. U heeft dit al kunnen lezen in het laatste Huurdersnieuws. Op de voorjaarsvergadering kijken we terug naar het afgelopen jaar en bespreken we hoe het huidige jaar verloopt.


De bijeenkomst begint om 19.30. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40c waar onze gastvrouw Netty van Iersel de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan.


Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:
1. Welkom, opening en mededelingen
2. Verslag najaarsvergadering 2017
3. Jaarverslag 2017 en financieel verslag 2017
4. Verslag kascontrole commissie/ (her)benoeming kascontrole
5. Benoeming leden huurdersraad
6. Pauze
7. Huurverhoging 2018 advies en reactie
8. Woonlastenaanpak
9. Rondvraag en wat er ter tafel komt.
10. Vervolgafspraak en sluiting

Na de vergadering is er nog gelegenheid voor een drankje en een goed gesprek met elkaar.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Reactie Alwel op actie huurverlaging van de Woonbond

Eerder deze week publiceerden verschillende media artikelen waarin de Woonbond zegt dat corporaties winst maken op sociale huurwoningen. We geven graag een toelichting op deze onterechte uitspraken van de Woonbond.
Wij zijn een maatschappelijke organisatie zonder winstdoelstelling. Alles wat we verdienen besteden we tot in lengte van jaren aan het onderhoud en de bouw van goede en betaalbare woningen in een prettige buurt. We leggen graag uit hoe we ons geld inzetten.

Betaalbaar wonen
Wij maken ons zorgen over huurders voor wie de woonlasten te hoog zijn. AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) zijn er juist voor mensen voor wie het moeilijk is om financieel zelfstandig in woonruimte te voorzien. Betaalbare woningen zijn daarin belangrijk.

Met onze drie huurderorganisaties hebben we daarom afgesproken dat onze huurprijzen maximaal evenveel stijgen als de inflatie en niet meer dan dat. Dat komt neer op een maximale stijging van 1,4% in 2018. Ook de afgelopen jaren hebben we een minimale huurverhoging doorgevoerd.

Wij hebben met gemeentes en huurdersorganisaties afspraken gemaakt over de huurprijzen van onze woningen. We houden de huurprijzen bewust laag. We zorgen ervoor dat huurders een woning bij ons huren die past bij hun inkomen. Dat heet passend toewijzen. Zo voorkomen we dat onze huurders in financiële problemen komen.

We zijn in drie gemeentes actief (Breda, Etten-Leur en Roosendaal). Samen met de gemeentes en huurderorganisaties maken we afspraken over het aantal woningen dat nodig is voor de lage inkomensgroepen. Voor die woningen houden we bewust de prijs onder de huurtoeslagprijs.

Investeren
De komende jaren doen we grote investeringen in het duurzaam maken van onze woningen. Er zijn landelijke afspraken waar we aan moeten voldoen. Dat kost veel geld en het is een taak waar we tientallen jaren mee bezig zijn. Dat is niet erg. We vinden duurzaamheid heel belangrijk. Want wanneer we investeren in duurzaamheid, investeren we ook meteen in betaalbaar wonen. Deze investeringen aan de woning doen de huurprijs misschien iets stijgen, maar tegelijkertijd daalt de energierekening. Alleen al in 2018 besteden we ruim € 31 miljoen aan onderhoud van onze woningen. En de komende jaren besteden we € 5,5 miljoen aan verduurzaming van de woningen met het geld dat vrijkomt uit de fusie tussen AlleeWonen en WEL.

Verplichtingen
Als corporatie moeten wij belasting betalen in de vorm van bijvoorbeeld de verhuurdersheffing, onroerendezaakbelasting en vennootschapsbelasting. Dat kost ons van elke woning 2 maanden huur. We verwachten dat dit bedrag nog hoger wordt. Dit zijn zaken die we moeten betalen en waar geen extra inkomsten tegenover staan. Dat geld kunnen we niet besteden aan nieuwbouw, energiezuiniger maken van woningen of huurmatiging.

Een huurverlaging van 10%, zoals de Woonbond claimt, vinden wij niet realistisch. We kunnen niet alles tegelijk: meer bouwen, meer woningen energiezuinig maken en de huren matigen. We moeten keuzes maken en die maken we samen met onze huurdersorganisaties en gemeentes.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Bijeenkomst woonlasten en armoede

Woensdag 21 februari was er een druk bezochte bijeenkomst over woonlasten en armoede bij de HBV Etten-Leur. Deze werd georganiseerd in samenwerking met de Woonstichting Etten- Leur en de werkgroep armoede. Vele organisaties uit Etten-Leur waren aanwezig zoals de Gemeente, Surplus, Avoord, de Voedselbank mensen uit de wijken, de seniorenadviseurs van de KBO's, de wijkmanagers maar ook de wijkagenten en nog vele andere!

28337489 2031645190453841 8632749616944451490 o28161472 2031646903787003 2764187006492379584 o28164415 2031646930453667 5963529738352638336 o28235011 2031646907120336 8208758405998768547 o

 

 

 

 

 

We hebben veel geleerd van de spreker de heer Peter Baetsen van de Bosche Bond. Gelijk is er op deze middag ook al een aantal mensen bereid gevonden om zich te organiseren. Nu met zijn allen de schouders eronder en iets moois maar vooral werkbaars oprichten waarmee we echt iets voor de inwoners van Etten-Leur die het niet makkelijk hebben kunnen betekenen.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Verslag najaarsvergadering 20 november

Maandagavond 20 november 2017 om 19.30 uur.

1. Welkom, opening en mededelingen
Jan v. Baal (voorzitter HBV) heet iedereen welkom. Voor Jos Aal is het de laatste huurdersvergadering als zaakvoerder. Per 1 januari treed hij af. Verder worden er enkele huishoudelijke mededelingen gedaan.

2. Voortgang fusieafspraken
Aan de hand van de onderwerpen uit de “Kader prestatie-afspraken 2018-2022” wordt de voortgang besproken. Veel medewerkers van de corporatie, maar ook onder de huurders zijn zich niet of onvoldoende bewust van de inhoud van de gemaakte afspraken. Hier moet meer aandacht aan worden besteed. Er wordt een sjabloon ontwikkeld voor de voortgangsrapportage per trimester. Voor de voorgenomen nieuwbouw 100 extra sociale huurwoningen zijn nog steeds de locaties niet bekend, waar deze kunnen worden gerealiseerd. De consequenties van de uitkomsten van het RIGO-rapport moeten nog verder worden besproken. Dit is nog niet opgepakt. Het verkoopschema 100 woningen met een huurprijs boven €875,- moet nog worden verstrekt. De voorwaarden voor het verstrekken van de lijst met streefhuren en eventuele aanleiding om de lijst aan te passen moeten nog worden besproken. Het ontwikkelen van een woonlastenaanpak en eventueel een woonlastenfonds en het voorbereiden van de invoering per 1 januari 2018 komt nauwelijks van de grond De vergadering vindt de voortgang veel te mager en dringt aan op het benadrukken van de urgentie. Ook bij de Raad van Commissarissen. Het onderwerp is het meest prominente tijdens het regulier overleg op 23 november.

3. Activiteitenplan met begroting 2018 van de HBV
Het activiteitenplan wordt doorgenomen. Er worden door een deelnemer aan de vergadering kritische vragen gesteld, die naar tevredenheid van de vergadering worden beantwoord. Er wordt besloten tot enkele tekstuele aanpassingen. De begroting wordt door een deelnemer als buitensporig hoog aangemerkt. Er wordt aangegeven, dat rekening is gehouden met de
maximale mogelijkheden vanuit de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Iedereen is het er mee eens dat dit meer activiteiten en dus meer uitgaven mogelijk maakt. De zaakvoerder benadrukt dat de HBV altijd zorgvuldig beoordeeld of een uitgave in dienst staat van de belangenbehartiging en saamhorigheid. Er wordt geen geld verspild. Ook vanuit de zaal wordt aangegeven dat het belangrijk is dat de HBV de mogelijkheden moet hebben om de belangenbehartiging goed op te pakken en waar nodig capaciteit en kennis moet kunnen inhuren. Er wordt verzocht om de afschrijving verbouwing Huurderhuis en de kosten voor de inboedel gescheiden weer te geven. Op één deelnemer na stemt de vergadering in met het voorgelegde activiteitenplan met begroting 2018.

HBV E-L activiteitenplan en begroting 2018, vastgesteld op 20-11-2017

4. Verbouwing Huurdershuis
De verbouwing van het Huurderhuis gaat nog in december worden gerealiseerd. De kosten vallen hoger uit dan eerder voorzien, door minder zelfwerkzaamheid, extra werkzaamheden en de gebondenheid aan leveranciers met onderhoudscontracten. De kosten lopen op naar ruim € 25.000,-. De vergadering kijkt uit naar het resultaat van de verbouwing en stemt in met het budget.

5. Verkiezing leden voor de Geschillencommissie
Twee leden van de Geschillencommissie (kascommissie) hebben afscheid genomen van onze vereniging. Cocky Timmers en Aad Willemse melden zich aan en de vergadering benoemt hen als lid van de Geschillencommissie. Samen met Peter Mul zullen zij de controle van de jaarrekening 2017 op zich nemen.

6. Regulier overleg HBV – WEL op 23 november 2017
Naast de voortgang van de afspraken in het kader van de fusie en de andere geagendeerde onderwerpen wordt verzocht de volgende onderwerpen ter sprake te brengen:
- De storing van de lift in complex Burchtplein en de gevolgen daarvan.
- Gevolgen scheiding DAEB/niet-DAEB voor de complexen Albatros en De Wachter-Valpoort.
- In de “ex-Veron-complexen” zijn zorgen over de inzet van de huismeesters, nu dat door WEL wordt opgepakt. De huismeesters van WEL hebben al meer werk dan ze aankunnen. Het capaciteitsprobleem moet worden aangekaart.
- Afhandeling van de noodmaatregel met een regenpijp in Schakel 4 schiet maar niet op.

7. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Er worden lovende woorden aan Jos Aal gericht voor zijn inzet de afgelopen jaren. Deze worden benadrukt met een mooie bos bloemen en een fles wijn.

8. Vervolgafspraak en sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng, nodigt iedereen uit voor
de borrel en wenst allen een behouden thuiskomst.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Agenda

15 mei
Voorzittersoverleg huurdersorganisaties HBV, HAR en CHAB

16 mei
themabijeenkomst Routekaart CO2-neutraal door Woonbond

22 mei
Overleg Huurdersraad

5 juni
Provinciale Vergadering West-Brabant

14 juni
Voorzittersoverleg huurdersorganisaties HBV, HAR en CHAB

18 juni
HBV krijgt toelichting streefhuren door Alwel

19 juni
Overleg Huurdersraad en Regulier overleg met Alwel

13 juli
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer