Verslag najaarsvergadering 20 november

Maandagavond 20 november 2017 om 19.30 uur.

1. Welkom, opening en mededelingen
Jan v. Baal (voorzitter HBV) heet iedereen welkom. Voor Jos Aal is het de laatste huurdersvergadering als zaakvoerder. Per 1 januari treed hij af. Verder worden er enkele huishoudelijke mededelingen gedaan.

2. Voortgang fusieafspraken
Aan de hand van de onderwerpen uit de “Kader prestatie-afspraken 2018-2022” wordt de voortgang besproken. Veel medewerkers van de corporatie, maar ook onder de huurders zijn zich niet of onvoldoende bewust van de inhoud van de gemaakte afspraken. Hier moet meer aandacht aan worden besteed. Er wordt een sjabloon ontwikkeld voor de voortgangsrapportage per trimester. Voor de voorgenomen nieuwbouw 100 extra sociale huurwoningen zijn nog steeds de locaties niet bekend, waar deze kunnen worden gerealiseerd. De consequenties van de uitkomsten van het RIGO-rapport moeten nog verder worden besproken. Dit is nog niet opgepakt. Het verkoopschema 100 woningen met een huurprijs boven €875,- moet nog worden verstrekt. De voorwaarden voor het verstrekken van de lijst met streefhuren en eventuele aanleiding om de lijst aan te passen moeten nog worden besproken. Het ontwikkelen van een woonlastenaanpak en eventueel een woonlastenfonds en het voorbereiden van de invoering per 1 januari 2018 komt nauwelijks van de grond De vergadering vindt de voortgang veel te mager en dringt aan op het benadrukken van de urgentie. Ook bij de Raad van Commissarissen. Het onderwerp is het meest prominente tijdens het regulier overleg op 23 november.

3. Activiteitenplan met begroting 2018 van de HBV
Het activiteitenplan wordt doorgenomen. Er worden door een deelnemer aan de vergadering kritische vragen gesteld, die naar tevredenheid van de vergadering worden beantwoord. Er wordt besloten tot enkele tekstuele aanpassingen. De begroting wordt door een deelnemer als buitensporig hoog aangemerkt. Er wordt aangegeven, dat rekening is gehouden met de
maximale mogelijkheden vanuit de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Iedereen is het er mee eens dat dit meer activiteiten en dus meer uitgaven mogelijk maakt. De zaakvoerder benadrukt dat de HBV altijd zorgvuldig beoordeeld of een uitgave in dienst staat van de belangenbehartiging en saamhorigheid. Er wordt geen geld verspild. Ook vanuit de zaal wordt aangegeven dat het belangrijk is dat de HBV de mogelijkheden moet hebben om de belangenbehartiging goed op te pakken en waar nodig capaciteit en kennis moet kunnen inhuren. Er wordt verzocht om de afschrijving verbouwing Huurderhuis en de kosten voor de inboedel gescheiden weer te geven. Op één deelnemer na stemt de vergadering in met het voorgelegde activiteitenplan met begroting 2018.

HBV E-L activiteitenplan en begroting 2018, vastgesteld op 20-11-2017

4. Verbouwing Huurdershuis
De verbouwing van het Huurderhuis gaat nog in december worden gerealiseerd. De kosten vallen hoger uit dan eerder voorzien, door minder zelfwerkzaamheid, extra werkzaamheden en de gebondenheid aan leveranciers met onderhoudscontracten. De kosten lopen op naar ruim € 25.000,-. De vergadering kijkt uit naar het resultaat van de verbouwing en stemt in met het budget.

5. Verkiezing leden voor de Geschillencommissie
Twee leden van de Geschillencommissie (kascommissie) hebben afscheid genomen van onze vereniging. Cocky Timmers en Aad Willemse melden zich aan en de vergadering benoemt hen als lid van de Geschillencommissie. Samen met Peter Mul zullen zij de controle van de jaarrekening 2017 op zich nemen.

6. Regulier overleg HBV – WEL op 23 november 2017
Naast de voortgang van de afspraken in het kader van de fusie en de andere geagendeerde onderwerpen wordt verzocht de volgende onderwerpen ter sprake te brengen:
- De storing van de lift in complex Burchtplein en de gevolgen daarvan.
- Gevolgen scheiding DAEB/niet-DAEB voor de complexen Albatros en De Wachter-Valpoort.
- In de “ex-Veron-complexen” zijn zorgen over de inzet van de huismeesters, nu dat door WEL wordt opgepakt. De huismeesters van WEL hebben al meer werk dan ze aankunnen. Het capaciteitsprobleem moet worden aangekaart.
- Afhandeling van de noodmaatregel met een regenpijp in Schakel 4 schiet maar niet op.

7. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Er worden lovende woorden aan Jos Aal gericht voor zijn inzet de afgelopen jaren. Deze worden benadrukt met een mooie bos bloemen en een fles wijn.

8. Vervolgafspraak en sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng, nodigt iedereen uit voor
de borrel en wenst allen een behouden thuiskomst.

UITNODINGING najaarsvergadering 20 november

Maandagvond 20 november 2017 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse najaarsvergadering. Op de najaarsvergadering praten we u bij over de voortgang van de fusieafspraken en kijken we naar de activiteiten voor het komende jaar.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid geven om mededelingen toe doen.

2. Voortgang fusieafspraken
Vlak voor de zomervakantie hebben we ingestemd met de fusie tussen AlleeWonen en WEL. De fusiecorporatie gaat Alwel heten. Er is ingestemd, omdat wij goed afspraken hebben kunnen maken, die aantoonbare voordelen voor de huurders hebben. Deze afspraken zijn vastgelegd in de “Kader prestatieafspraken 2018-2022”. Dat is een overeenkomst tussen de gemeente, WEL (Alwel) en de HBV. U treft de bijeenkomst bijgaand aan. Samen kijken we naar de voorbereiding van de uitvoering van de afspraken.

3. Activiteitenplan met begroting 2018 van de HBV
Voor 2018 heeft de HBV een activiteitenplan met begroting opgesteld. Tijdens de vergadering wordt het toegelicht en besproken. Een belangrijke elementen zijn de gevolgen van de fusie, het aanstellen van een nieuwe (tijdelijke) zaakvoerder en de verruimde financiële mogelijkheden. Het is aan de leden van de HBV om het vast te stellen. 

4. Verbouwing Huurdershuis
Het Huurdershuis wordt binnenkort klaargemaakt voor de toekomst. Er wordt aangegeven wat er gaat gebeuren en welke kosten ermee zijn gemoeid.

5. Verkiezing leden voor de Geschillencommissie
Twee leden van de Geschillencommissie (kascommissie) hebben afscheid genomen van onze vereniging. Wij zoeken vervangers om met name de controle van de administratie en het financieel jaarverslag 2017 in het voorjaar te verzorgen.

6. Regulier overleg HBV – WEL op 23 november 2017
Tijdens het regulier overleg besproken de corporatie en de HBV de lopende zaken. Belangrijkste onderwerpen zijn de voortgaand van de fusieafspraken (zie agendapunt 2), de gezamenlijke zoektocht naar een nieuwe zaakvoerder en het overleg in 2018. Ook gebruikelijk onderwerpen als de voortgang in de lopende projecten (de Baai, Orgelhof en Van ’t Hoffstraat) komen ter sprake.

7. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

De winnaars van de raadpleging zijn bekend!

6U kon afgelopen juni tijdens de raadplegingen over de fusie tussen WEL en Alleewonen een vragenlijst met acht meerkeuzevragen invullen. Onder de deelnemers die mee gedaan hebben, zijn er 10 VVV-cadeaubonnen van € 50,- verloot.

Tijdens een gezellige koffie-uurtje werden in het kantoor van de HBV Etten-Leur de prijzen uitgereikt door Henny Nooijens, lid van de Huurdersraad en een van de organisatoren van de raadplegingactie.
Bij de koffie was er gebak, ook Sharon Reniers en Nathalie van Overveld van de Woonstichting Etten-Leur waren aanwezig om de winnaars te feliciteren.
De volgende winnaars hebben de VVV-cadeaubon in ontvangst genomen:
fam. van Broekhoven, fam. Blom, mevr. Halberstadt, fam. Fens, hr. Teunissen en mevr. Molenaar.
Ook hebben gewonnen, maar waren door verschillende omstandigheden niet aanwezig:
fam. v.d. Kaay, fam. Kleinjan, mevr. v.d. Heykant en de hr. Kuipers, die bonnen worden via de post verstuurd.

De HBV Etten-Leur feliciteert de winnaars van harte!

12345

Sociale huurders profiteren het meest van fusievoordeel

ETTEN-LEUR - Twaalf leden van Huurders Belangen Vereniging Etten-Leur zijn opgestapt uit onvrede over huurafspraken voor komende vijf jaar.

Twaalf huurders hebben hun lidmaatschap van Huurders Belangen Vereniging (HBV) Etten-leur opgezegd omdat ze het niet eens zijn met de gemaakte afspraken rondom de voorgenomen fusie tussen woningcorporaties Allee Wonen en.....

Lees het volledige artikel op de website van BN DeStem

HBV Etten-Leur heeft met fusie WEL en AlleeWonen ingestemd

Op 30 juni is de HBV Etten-Leur de raadpleging onder alle huurders van Woonstichting Etten-Leur (WEL)over de voorgenomen fusie tussen Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen gestart. Elke huurder heeft de fusie-editie van het Huurdernieuws met de informatie over de afspraken in het kader van de fusie ontvangen. Via internet of een van de zes raadplegingbijeenkomsten kon elke huurder zijn of haar mening geven. De uitslag van de raadpleging was nipt met de fusie kon worden ingestemd. Opvallend in de uitslag was dat de beoordeling van de speerpunten “Betaalbaarheid” en “Woningkwaliteit en duurzaamheid” beter was dan die van de overige onderwerpen.

Een deel van de huurders uit de 100 duurste huurwoningen (huur boven € 875, -- per maand) voelde zich door de HBV in de steek gelaten, omdat voor deze categorie woningen geen inflatievolgend huurbeleid was bereikt. Overigens gelden alle andere voordelen in het kader van de fusie ook voor deze huurders. Als de betaalbaarheid van de huur in de knel komt, kunnen ook zij een beroep doen op de woonlastenaanpak, zoals die vanaf 1 januari 2018 gaat gelden. De boosheid van deze huurders heeft tot een “one-issue”-actie geleid, die de raadpleging negatief beïnvloed heeft. Desondanks was de uitslag net nog positief in het voordeel van de fusie. Vanuit deze groep huurders ontvangt de HBV-opzeggingen van het lidmaatschap. Per saldo heeft de inzet van de HBV rond de fusie leden opgeleverd.

Na het Huurdersoverleg van 10 juli heeft de Huurdersraad alles voor zichzelf op een rij gezet en besloten te kunnen instemmen met de fusie, als eerst een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten. Dat onderwerp stond nog open. Na het afsluiten van die nieuwe samenwerkingsovereenkomst met WEL heeft de HBV ingestemd met de voorgenomen fusie. Alle documenten met betrekking tot de fusie zijn te vinden in het fusiedossier op onze website.

In het najaar wachten er weer nieuwe uitdagingen voor de HBV. Zo moet de woonlastenaanpak met het woonlastenfonds ingevuld worden. Zal de samenwerking met de huurdersorganisaties uit Roosendaal en Breda verder vorm krijgen. En zal de organisatie van de HBV klaar gemaakt moeten worden voor de komende jaren. Kortom er is genoeg werk aan de winkel.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur