Raadpleging over voorgenomen fusie WEL en AlleeWonen

Wat vindt u van onze fusieplannen van Woonstichting Etten-Leur?
Huurders hebben in de Woningwet 2015 instemminsgrecht gekregen bij fusieplannen van hun corporatie, daarmee kunnen zij bepalen of de fusie mag doorgaan. WEL heeft plannen om te fuseren met woningcorporatie AlleeWonen. De corporaties denken daarmee hun bijdrage in volkshuisvesting nog meer versterken. Nu én in de toekomst. Voor zover die plannen betrekking hebben op Etten-Leur hebben WEL, de gemeente Etten-Leur en de HBV afspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in de "Kader prestatieafspraken 2018-2022". Een samenvatting van de de afspraken kunt u lezen in de speciale fusie-editie van het Huurdersnieuws. Op 30 juni, 1 en 2 juli is deze bij alle huurders bezorgd. Als u nog veel meer informatie over de fusie wilt krijgen, dan zijn er veel documenten beschikbaar in het fusiedossier op deze site.

De HBV Etten-Leur heeft een verzoek ontvangen om met het voornemen in te stemmen. Alvorens een standpunt in te nemen heeft de HBV de verplichting om haar achterban te raadplegen. Dat doen we graag.
Van u willen we weten wat u vindt van de meerwaarde van de fusie. Is die er? En zo ja, is het voldoende om afscheid te nemen van een zelfstandige woonstichting in Etten-Leur?

U kunt uw mening geven via de volgende link http://www.woonbondonderzoek.nl/raadplegingetten-leur. U komt dan bij een vragenlijst met acht meerkeuzevragen. Als u die beantwoord weten wij hoe u de over de te leveren prestatie van de fusiecorporatie denkt. De raadpleging is van 30 juni t/m 9 juli. Onder deze deelnemers verloten we 10 VVV cadeaubonnen van € 50,-.

Als u liever meer toelichting over de fusieplannen wilt en/of de raadpleging op papier wilt invullen, dan kunt u naar 1 van de 6 raadplegingsbijeenkomsten komen.
De bijeenkomsten zijn tijdens twee dagen, op verschillende plaatsen in Etten-Leur. Zowel de Huurdersbelangenvereniging (HBV), als WEL is aanwezig om al uw vragen over de fusie te beantwoorden. Kom langs en laat uw stem horen!

Donderdag 6 juli:
10u-12u: Het Turfschip, Schipperstraat 2 (Schoenmakershoek)
13u-15u: Het Huurdershuis, Liesbosweg 40c (Hooghuis)
16u-18u: Pluspunt Surplus, Valpoort 112 (Banakkers)
Zaterdag 8 juli:
10u-12u: Schoenmakerspark, hoek Leurse Dijk/Muldersweg (Schoenmakershoek)
13u-15u: Park, Kraanvogel bij Wijkgebouw De Vleer (Hooghuis)
16u-18u: Park de Grote Toer, Klaroenring (Grauwe Polder)
Voor iedereen die de vragenlijst invult, ligt een overheerlijke reep chocola van Tony Chocolonely klaar! Hapjes en drankjes zijn er voldoende. Aanmelden is niet nodig.

 

Huurdersoverleg over fusie op 10 juli in het Huurdershuis

Maandagavond 10 juli 2017 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. De uitnodiging staat ook in het Huurdersnieuws, dat begin eind juni/begin juli bij alle leden is bezorgd. Het Huurdersoverleg staat helemaal in het teken van de voorgenomen fusie tussen WEL en AlleeWonen en de huurdersparticipatie in de toekomst. Alle huurders zijn welkom.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty de koffie of thee met gebak heeft klaarstaan.

 

UITNODINGING voorjaarsvergadering 10 april

Maandagvond 10 april 2017 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. De uitnodiging staat ook in het Huurdersnieuws, dat begin april bij alle leden wordt bezorgd. Op de voorjaarsvergadering kijken we terug naar het afgelopen jaar en bespreken we hoe het huidige jaar loopt. Belangrijkste onderwerpen zijn de voorgenomen fusie van AlleeWonen met WEL, de huurverhoging 2017 en de prestatieafspraken 2017 e.v.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastheer Ab en gastvrouw Netty de koffie of thee met gebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid geven om mededelingen toe doen.

2. Verslag najaarsvergadering 2016
Het beknopt verslag van de vorige huurders- c.q. ledenvergaderinghuurders- c.q. ledenvergadering op 21 november 2016 wordt behandeld. 

2. Jaarverslag 2016
Het conceptjaarverslag over 2016 met de financiële verantwoording wordt besproken en de geschillencommissie die de kascontrole op 28 maart heeft gedaan, brengt verslag uit. De vergadering wordt gevraagd het verslag vast te stellen en de zaakvoerder decharge te verlenen.

3. Verbouwing Huurdershuis
Het Huurderhuis heeft op dit moment een vergadercapaciteit van ongeveer 60 personen. Meermaals is gebleken dat dit aan de krappe kant is, daarom was er vanuit het beheer van het Huurderhuis al geruime tijd de wens om de ruimte te vergroten naar een capaciteit van ongeveer 90 personen, door de twee kleine spreekkamers te verwijderen en de keukenvoorzieningen op peil te brengen. Op dit moment speelt ook nog dat een grote gebruiker zich heeft aangemeld om de komende vijf jaar het Huurderhuis tot 90 dagdelen per jaar te gebruiken. Deze vereniging wil de gebruikersvergoeding vijf jaar vooruit betalen. De verwachting is dat de exploitatie van het Huurderhuis hierdoor voor de HBV goedkoper wordt. De benodigde investering is begroot op € 18.000,-- (minder bij veel zelfwerkzaamheid). De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de investering.

4. Verkiezingen van leden voor de Geschillencommissie
De Geschillencommissie heeft drie leden. In 2014 is Teun Menses met directe ingang benoemd en Jan van Zitteren met ingang van mei 2015. In 2016 is Adri Mathijssen benoemd. Omdat Teun Menses de maximale zittingstermijn in de Geschillencommissie heeft bereikt zoeken wij een derde lid voor de geschillencommissie. Kandidaten kunnen zich tot en met de behandeling van dit agendapunt opgeven.

5. Verkiezingen van leden voor de Huurdersraad
In paragraaf 1.2 van het jaarverslag staan de mutaties in de Huurdersraad vermeld. Aspirant-leden Henny Nooijens, Susanne Feenstra, Jan Kraan en Jan van Iersel worden door de Huurdersraad voorgedragen voor het lidmaatschap van de Huurdersraad. Als alle vier worden benoemd blijft de Huurdersraad met acht leden onderbemenst. Om alle werkzaamheden goed te kunnen doen zijn 10 tot 12 leden nodig. Kandidaten kunnen zich tot de behandeling van dit agendapunt opgeven.

6. Huurverhoging 2017
WEL heeft haar voorgenomen huurverhoging aangegeven in bijgaande adviesaanvraag. Onze werkgroep Betaalbaarheid heeft daarop een conceptadvies geformuleerd. In het voorstel van WEL klinkt een succes voor de HBV door. De gemiddelde huurverhoging is in het sociale segment gemiddeld inflatievolgend. Ook voor het liberale segment is de huurverhoging lager als voorgaande jaren. De HBV heeft aangedrongen op een eerlijker verdeling van de lasten die de huren met zich meebrengen door te differentiëren. Naarmate de te betalen huur dichter bij de maximale huur ligt, wordt de huurverhoging lager. Tijdens de voorjaarsvergadering bespreken we het conceptadvies.

7. Regulier overleg WEL – HBV op 11 april
Tijdens het regulier overleg komen ondermeer de volgende onderwerpen ter sprake: voortgang Prestatieafspraken 2017 (rapportage 1e kwartaal), meerjarenhuurbeleid, evaluatie samenwerkingsovereenkomst, aanpak van en ontwikkelingen in de projecten de Baai, Banakkers, Tubahof, Orgelhof, Van ’t Hoffstraat, Van Kuijck- en Oderkerkparkflat en servicekosten voormalige VERON-complexen. Ter vergadering worden de onderwerpen kort toegelicht en wordt de vraag gesteld: wat wilt u dat de HBV tijdens het regulier overleg inbrengt?

PAUZE

8. DISCUSSIEONDERWERP: voorgenomen fusie AlleeWonen - WEL
Het is begonnen met een onderzoek naar verdergaande samenwerking tussen AlleeWonen en WEL. Na de zomer 2016 is de voorgenomen fusie gaan spelen. Het traject wat moet leiden naar het definitieve besluit loopt volop. Tijdens de voorjaarsvergadering maken we de tussenbalans op. WEL-directeur Karo van Dongen legt uit waarom hij voorstander van de fusie is. WEL-commissaris Katinka Timmermans vertelt hoe de commissarissen toezicht houden op een zorgvuldige besluitvorming en instemming. Daarna is er voor hen de taak erop toe te zien dat de verwachtingen worden waargemaakt.
Net als de commissarissen moeten ook de huurders instemmen met de fusie. Onze positie is dus een belangrijke. In deze fase kunnen huurders beoordelen of het fusieproces wat hen betreft de goede kant op gaat. Ook is er nu nog de gelegenheid om aan te geven wat voor u als huurder belangrijk is, ofwel wat moet de fusiecorporatie de komende vijf jaar in Etten-Leur presteren?

9. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

10. Vervolgafspraak en sluiting

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje en een knabbeltje.

HBV Etten-Leur: Afschaffen verhuurderheffing noodzakelijk

De Huurdersraad van de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur volgt met belangstelling de ontwikkelingen richting de verkiezingen en het regeerakkoord voor de komende jaren. De Huurdersraad is unaniem van mening dat het Kabinetsbeleid van de afgelopen jaren desastreus heeft uitgepakt voor huurders in Etten-Leur. De huren zijn gigantisch gestegen, de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn opgelopen en de investeringen in onderhoud en duurzaamheid zijn gedaald.  

Dat moet volgens de HBV Etten-Leur de komende vier jaar echt anders. De huren moeten na jaren van gigantische stijgingen weer omlaag. Er moet fors gerenoveerd en nieuw gebouwd worden om ook de vele nieuwe doelgroepen een betaalbare woning te bieden. Er moet ook veel meer geïnvesteerd worden in energiebesparing en gebruik van duurzame energie. 

De politiek heeft de afgelopen vier jaar problemen opgestapeld voor de huursector. Nu is het tijd om eens wat positiefs te doen voor de vele huurders in Etten-Leur. Schaf de verhuurderheffing af (een eenzijdige belasting op sociale huren van bijna twee maanden huur), zodat de HBV Etten-Leur de komende jaren prestatieafspraken met de gemeente Etten-Leur en Woonstichting Etten-Leur kan maken voor goed en betaalbaar wonen. 

Hoe denken de grootste politieke partijen erover. Uit hun verkiezingsprogramma staat kort gezegd het volgende over de verhuurderheffing:

D66 Structurele verlaging voor investeringen
PVV Verlagen met 1 miljard
50Plus Tegen verhuurderheffing
GroenLinks Afschaffen verhuurderheffing in ruil voor investeringen
VVD Verhogen om verkoop te stimuleren
CDA Heffing verlagen en dat deel inzetten voor nieuwbouw en energiebesparing
SP Omzetten in een investeringsplicht en huurverlaging
PvdA Omzetten in instrument voor betaalbaarheid en nieuwbouw. Rijksfonds voor Wonen.
CU Afschaffen in combinatie met huurverlaging
PvdD Afschaffen
DENK Afschaffen
SGP ?

Als u wilt weten wat deze partijen vinden over andere belangrijke onderwerpen voor huurders, dan kunt u dit vinden in onderstaand overzicht:
Vergelijking-verkiezingsprogrammas_def.pdf

Om te bepalen welke partij het beste past bij uw belangen als huurder kunt u de Huurstemwijzer van de Woonbond raadplegen. Aan de hand van elf stellingen kunt u zien welke partij het best bij u als huurder past. U komt bij de Huurstemwijzer via https://huurstemwijzer.woonbond.nl/

Huurdersoverleg 13 februari

Maandagavond 13 februari houdt de HBV Etten-Leur het Huurdersoverleg ter voorbereiding van het regulier overleg met WEL, dat dinsdag 21 februari plaats vindt. De datum heeft u al kunnen lezen in het Huurdernieuws, dat eind 2016 in uw brievenbus is gevallen. Tijdens het Huurdersoverleg worden de afspraken gemaakt over de inbreng van de HBV tijdens het overleg met WEL.

Centraal staat dit keer de voortgang van het fusieproces WEL - AlleeWonen, die grote invloed zullen hebben op de sociale volkshuisvesting in Etten-Leur. Onderwerpen zijn de hoogte van de huren (betaalbaarheid), welke woningen elk jaar te huur moeten worden aangeboden (beschikbaarheid voor woningzoekenden), wat er aan onderhoud moet gebeuren (kwaliteit) en wat er moet gebeuren aan energiebesparing (duurzaamheid), de voorrang voor mensen die dringend een huis moeten hebben (urgenten en asielzoekers), ouderenhuisvesting enz. Maar ook de toekomstige huurdersparticipatie is een belangrijk onderwerp. De HBV biedt u allemaal de gelegenheid om mee te praten en dus invloed te hebben op wat er gaat gebeuren in Etten-Leur. Meldt u aan!

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastheer Ab de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:
1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid geven om mededelingen toe doen.

2. Bespreking van de onderwerpen voor het overleg met WEL op 21 februari
Tijdens dit onderdeel wordt de agenda voor het regulier overleg met WEL volledig doorgenomen. U kunt aangeven wat u vindt dat de inbreng van de HBV moet zijn. Ook kunt u aangeven over welke onderwerpen u actief wilt meedenken. Voor het overleg met WEL wordt de volgende agenda aangehouden:

1. Opening

2. Afsprakenlijst vorig overleg
Afsprakenlijst HBV-WEL d.d. 22-11-2016

3. Mededelingen
Iedereen krijgt de gelegenheid mededelingen te doen.

4. Voortgang fusieproces
De meest actuele stand van zaken rond het fusieproces wordt besproken. Met name de verbanden met het regulier overleg zijn hierbij van belang. Ook de invulling van het voornemen van het houden van een referendum kan een onderwerp zijn.

5. Voortgang proces prestatieafspraken
Voor de Prestatieafspraken 2018 moet nog een proces worden afgesproken. Ambtelijk worden voorbereidingen getroffen. De stand van zaken wordt besproken.

6. Voortgang evaluatie samenwerkingsovereenkomst
Al twee jaar staat het voornemen om de samenwerkingsovereenkomst te evalueren bij de voornemens. Begin 2017 is ambtelijk een start gemaakt. Aan Sharon Reniers, de nieuwe Adviseur strategie & organisatie bij WEL, is gevraagd om met een frisse blik te peilen bij medewerkers van WEL, leden van de Huurdersraad en complexcommissies hoe zij denken over de invulling van de verschillende rollen tijdens het overleg tussen WEL en de huurders. De verwachting is dat er op 21 februari de eerste bevindingen zijn.

7. Voortgang ontwikkelen meerjarenhuurbeleid en voorstel huurverhoging 2017
Het RIGO heeft een opdracht van de gemeente, WEL en de HBV om een onderzoek te doen naar de “Doelgroepen en woonlasten in Etten-Leur”. Het resultaat moet de basis worden voor nieuwe prestatieafspraken over betaal- en beschikbaarheid van huurwoningen in Etten-Leur. Ook een meerjarenhuurbeleid wordt mede gebaseerd op de onderzoeksresultaten. In de ochtenduren op 11 april -voor het tweede regulier overleg- presenteert RIGO haar conceptrapportage. Rob van Son zal met een procesvoorstel komen direct na 11 april het overleg te starten om gezamenlijk te komen tot een voorstel voor het meerjarenhuurbeleid. Het proces dient aan te sluiten bij het streven om halverwege 2017 een oordeel te kunnen vormen over de voorgenomen fusie.

Los van het proces richting een meerjarenhuurbeleid is er de huurverhoging 2017. Rob komt met een voorstel.

8. Oordeel huurders over WEL
Rob van Son heeft in het vorige regulier overleg gesproken over het KWH-onderzoek en de daarbij behorende rapportage. Hij zal een presentatie geven over de bevindingen van KWH. Er is ook een huurdersoordeel in de Aedes-benchmark 2016 te vinden. Deze bevindingen kunnen mogelijk naast de KWH-bevindingen worden gelegd.

9. Lopende en op te starten projecten
Enkele jaren geleden hebben WEL en de HBV afgesproken om in het geval van een project aan de voorzijde duidelijk afspraken te maken over de inrichting van het proces. Verder is in Samenwerkingsovereenkomst geregeld dat bewoners recht hebben op georganiseerde inbreng en professionele ondersteuning tijdens een project. Op dit moment is het in ieder geval aan HBV-zijde niet duidelijk hoe de processen zijn/worden ingericht, wat de rol van bewoners is en hoe hun ondersteuning wordt ingevuld. Voor 2017 staan de volgende projecten op de agenda:
• De Baai,
• Banakkers
• Orgelhof
• Van ’t Hoffstraat
• Servicekosten voormalige VERON-complexen
Rob geeft de stand van zaken voor deze projecten aan en er worden afspraken gemaakt over de inrichting (van de start) van de processen.

10. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Welke onderwerpen vindt u dat er nog meer moeten worden besproken?


3. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

4. Vervolgafspraak en sluiting
Op maandag 10 april is de Voorjaarsvergadering.

Beknopt verslag najaarsvergadering

Maandagvond 21 november 2016 om 19.30 uur.

Aanwezig: 64 personen

1.     Welkom, opening en mededelingen

Jan v. Baal (voorzitter HBV) heet iedereen welkom
Er zijn alleen huishoudelijke mededelingen.

2.     Verslag voorjaarsvergadering 2016

Het beknopt verslag van de vorige huurders- c.q. ledenvergadering op 11 april 2016 wordt behandeld. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

3.     Prestatieafspraken 2017

De prestatieafspraken worden gepresenteerd door Jos Aal (zaakvoerder). 
Het gaat om belangrijke onderwerpen als de betaalbaarheid (huurprijzen) en beschikbaarheid van huurwoningen, onderhoud en energiebesparende maatregelen, nieuwbouw, leefbaarheid enz. Het was afgelopen jaar een rommelige start met de prestatieafspraken, er werd te veel gefocust op eigen inbreng en men stond niet open voor de inbreng van de andere partijen. Vandaar dat er tot op het laatst is gesproken over de inhoud. Er is een nieuwe versie, waarvan de wijzigingen in vergelijking met de vorige versie worden doorgenomen. 

De HBV heeft ingezet op 3 hoofdpunten:

1.     Bestaande voorraad en nieuwbouw (incl. Woningkwaliteit en duurzaamheid)

De vergadering deelt de zorg voor voldoende betaalbare woningen en vindt dat er geen sociale huurwoningen mogen worden gesloopt of verkocht zolang er een stijgende vraag is naar deze woningen. Pas als er een dalende vraag is of een groter aanbod kan er worden verkocht of gesloopt. Op basis van de huidige cijfers kan dat pas na 2021. De tekst bij de voorgenomen verkoop van woningen met een slecht label moet worden aangepast.
Bij beslissingen over de toekomst van woningen moet eerst worden gekeken naar de optie om door te exploiteren, mogelijk opknappen, dus eerst kijken wat je er mee kan en dan pas slopen. Conform de afspraak in de samenwerkingsovereenkomst kunnen bewoners zich laten professioneel laten ondersteunen. Het is aan hun om een ondersteuner aan te stellen.

2.     Betaalbaarheid & Beschikbaarheid

Op de vraag over de huurverhoging volgend jaar wordt geantwoord dat WEL bij monde van Rob van Son heeft aangegeven dat de huurverhoging op 1 juli inflatievolgend zal zijn en dat wordt verwacht dat huurverhogingen bij mutatie een effect van ± 0,3% zullen hebben. De huursomstijging is naar verwachting in 2017 0,5%.
Er moet voor 1 april 2017 een nieuw meerjarenhuurbeleid worden opgesteld. Aandachtspunt is ondermeer het dure scheefwonen (te hoge huur t.o.v. het inkomen), effecten van wisselende en dalende inkomens. WEL en de gemeente zien als een mogelijke oplossing een woonlastenwaarborgfonds. 
De vergadering geeft aan dat voldoende goed onderhouden, betaalbare woningen het uitgangspunt moet zijn.

3.     Urgenten en bijzondere doelgroepen

Het ziet er naar uit dat ook in 2017 er voldoende ruimte is voor de huisvesting van urgente groepen als 20% van de vrijkomende woningen daarvoor beschikbaar zijn. De vergadering vraagt aandacht voor de begeleiding van mensen die overlast (kunnen) geven.

De drie partijen willen het proces voor 2018 efficiënter inrichten, waarbij beschikbare gegevens aan de werkgroepen worden aangereikt en beter de inbreng van de partijen op een rij wordt gezet.

Vergadering gaat akkoord en geeft toestemming om de Prestatieafspraken 2017 te tekenen, met de opmerking dat bij de tekst bij de te verkopen woningen moet worden aangepast.

Definitieve versie prestatieafspraken 14-12-2016 

4.     Voorgenomen fusie AlleeWonen en WEL

AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) willen hun krachten bundelen door te fuseren. Ze worden hierin ondersteund door KPMG. Huurders moeten instemmen met een dergelijke fusie. We staan voor een proces dat kan uitmonden in een fusievoorstel. Bij AlleeWonen zijn op corporatieniveau twee huurdersorganisaties actief, waar tijdens het fusieproces mee kan worden opgetrokken. 

Er wordt ingestemd met de vorming van een werkgroep voor de fusie.

De opmerkingen van standpunten van de vergadering zijn verwerkt in de notitie “Inzet van de HBV Etten-Leur bij de voorgenomen fusie AlleeWonen en WEL”. 

5.     Zienswijze DAEB/niet-DAEB

Corporaties, dus ook WEL, moeten hun DAEB- en niet-DAEB-activiteiten scheiden. DAEB staat voor diensten van algemeen economisch belang. WEL heeft een scheidingsvoorstel gemaakt en de HBV verzocht om daarover te adviseren en een zienswijze te geven. Wij doen dat in één document, waarvan het concept voorligt.

Het gesprek over het scheidingvoorstel was een lastig proces. De beschikbaarheid van voldoende huurwoningen in het sociale segment, met een goede spreiding van huurprijzen om aan de groeiende vraag te voldoen, was het waarste onderwerp. 

Lastig voor deze raadpleging waren de voorwaarden die WEL stelde aan de ter inzage geven van haar scheidingsvoorstel.

Uit de bespreking kwamen enkele kleine aanpassingswensen voor de zienswijze/het advies. De vergadering stemde in met het uitbrengen van het “advies c.q. zienswijze over scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB”. 

6.     Activiteitenplan met begroting 2017 van de HBV

Voor 2017 heeft de HBV een activiteitenplan met begroting opgesteld. Tijdens de vergadering wordt het toegelicht en besproken. 

Zorg is er over het negatieve resultaat dat wordt begroot. Aangedrongen wordt op maatregelen om dat te voorkomen. Er worden suggesties voor gedaan: leden werven, betere facilitering door WEL vanwege de toegenomen taken en behoefte aan kennisverrijking en meer inzet van vrijwilligers.

De vergadering stemt in met het activiteitenplan en de begroting voor 2017.  

7.     Regulier overleg HBV – WEL op 22 november 2016

De vergadering bespreekt de belangrijkste onderwerpen:

  • De vergadering benadrukt dat de instemming met de stichtingsvorm voor “Klik voor Wonen” alleen geldt als er echt niets veranderd voor de woningzoekenden.
  • Er is veel discussie over de aanpassingen voor het Huurcomfort. Beoogd wordt met voorbeelden dat de voordelen voor WEL niet opwegen tegen de nadelen voor de huurder. De inzet van de huurdersraad die is verwoord in het (concept) “advies c.q. instemming met aanpassingen Huurcomfort” moet worden aangepast op het onderwerp glasbreuk. 
  • De vergadering deelt het oordeel dat op dit moment de mutatieprocedure niet altijd goed gaat. Er worden voorbeelden geïnventariseerd, die samen met andere voorbeelden onder de aandacht van WEL worden gebracht. Inzet wordt de procedure te verbeteren en dat bij elke inspectie bij verlaten en aanvaarden van een woningen, zowel de huurder als WEL is vertegenwoordigd. Bevindingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
  • Ook voorbeelden van (niet goed verlopen) reparatieverzoeken en de afhandelingen van klachten worden geïnventariseerd. Verbetering van de registratie en afhandeling moeten met WEL worden besproken.
  • Naast de onderwerpen uit de prestatieafspraken vinden de deelnemers aan de vergadering dat er in 2017 aandacht moet zijn voor de dienstverlening en de inbreng van huurder bij de toekomstplannen voor woningcomplexen en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

8.     Rondvraag / wat verder ter tafel komt

Er wordt geïnformeerd naar een functieomschrijving is van de huismeesters. Het antwoord is dat elke complexcommissie dat kan opvragen bij WEL.

9.     Vervolgafspraak en sluiting

Er is een huurdersoverleg op maandagavond 13 februari en de voorjaarsvergadering is op maandagavond 10 april.
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng, nodigt iedereen uit voor de borrel en wenst allen een behouden thuiskomst.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur