De winnaars van de raadpleging zijn bekend!

6U kon afgelopen juni tijdens de raadplegingen over de fusie tussen WEL en Alleewonen een vragenlijst met acht meerkeuzevragen invullen. Onder de deelnemers die mee gedaan hebben, zijn er 10 VVV-cadeaubonnen van € 50,- verloot.

Tijdens een gezellige koffie-uurtje werden in het kantoor van de HBV Etten-Leur de prijzen uitgereikt door Henny Nooijens, lid van de Huurdersraad en een van de organisatoren van de raadplegingactie.
Bij de koffie was er gebak, ook Sharon Reniers en Nathalie van Overveld van de Woonstichting Etten-Leur waren aanwezig om de winnaars te feliciteren.
De volgende winnaars hebben de VVV-cadeaubon in ontvangst genomen:
fam. van Broekhoven, fam. Blom, mevr. Halberstadt, fam. Fens, hr. Teunissen en mevr. Molenaar.
Ook hebben gewonnen, maar waren door verschillende omstandigheden niet aanwezig:
fam. v.d. Kaay, fam. Kleinjan, mevr. v.d. Heykant en de hr. Kuipers, die bonnen worden via de post verstuurd.

De HBV Etten-Leur feliciteert de winnaars van harte!

12345

Sociale huurders profiteren het meest van fusievoordeel

ETTEN-LEUR - Twaalf leden van Huurders Belangen Vereniging Etten-Leur zijn opgestapt uit onvrede over huurafspraken voor komende vijf jaar.

Twaalf huurders hebben hun lidmaatschap van Huurders Belangen Vereniging (HBV) Etten-leur opgezegd omdat ze het niet eens zijn met de gemaakte afspraken rondom de voorgenomen fusie tussen woningcorporaties Allee Wonen en.....

Lees het volledige artikel op de website van BN DeStem

HBV Etten-Leur heeft met fusie WEL en AlleeWonen ingestemd

Op 30 juni is de HBV Etten-Leur de raadpleging onder alle huurders van Woonstichting Etten-Leur (WEL)over de voorgenomen fusie tussen Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen gestart. Elke huurder heeft de fusie-editie van het Huurdernieuws met de informatie over de afspraken in het kader van de fusie ontvangen. Via internet of een van de zes raadplegingbijeenkomsten kon elke huurder zijn of haar mening geven. De uitslag van de raadpleging was nipt met de fusie kon worden ingestemd. Opvallend in de uitslag was dat de beoordeling van de speerpunten “Betaalbaarheid” en “Woningkwaliteit en duurzaamheid” beter was dan die van de overige onderwerpen.

Een deel van de huurders uit de 100 duurste huurwoningen (huur boven € 875, -- per maand) voelde zich door de HBV in de steek gelaten, omdat voor deze categorie woningen geen inflatievolgend huurbeleid was bereikt. Overigens gelden alle andere voordelen in het kader van de fusie ook voor deze huurders. Als de betaalbaarheid van de huur in de knel komt, kunnen ook zij een beroep doen op de woonlastenaanpak, zoals die vanaf 1 januari 2018 gaat gelden. De boosheid van deze huurders heeft tot een “one-issue”-actie geleid, die de raadpleging negatief beïnvloed heeft. Desondanks was de uitslag net nog positief in het voordeel van de fusie. Vanuit deze groep huurders ontvangt de HBV-opzeggingen van het lidmaatschap. Per saldo heeft de inzet van de HBV rond de fusie leden opgeleverd.

Na het Huurdersoverleg van 10 juli heeft de Huurdersraad alles voor zichzelf op een rij gezet en besloten te kunnen instemmen met de fusie, als eerst een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten. Dat onderwerp stond nog open. Na het afsluiten van die nieuwe samenwerkingsovereenkomst met WEL heeft de HBV ingestemd met de voorgenomen fusie. Alle documenten met betrekking tot de fusie zijn te vinden in het fusiedossier op onze website.

In het najaar wachten er weer nieuwe uitdagingen voor de HBV. Zo moet de woonlastenaanpak met het woonlastenfonds ingevuld worden. Zal de samenwerking met de huurdersorganisaties uit Roosendaal en Breda verder vorm krijgen. En zal de organisatie van de HBV klaar gemaakt moeten worden voor de komende jaren. Kortom er is genoeg werk aan de winkel.

Raadpleging over voorgenomen fusie WEL en AlleeWonen

Wat vindt u van onze fusieplannen van Woonstichting Etten-Leur?
Huurders hebben in de Woningwet 2015 instemminsgrecht gekregen bij fusieplannen van hun corporatie, daarmee kunnen zij bepalen of de fusie mag doorgaan. WEL heeft plannen om te fuseren met woningcorporatie AlleeWonen. De corporaties denken daarmee hun bijdrage in volkshuisvesting nog meer versterken. Nu én in de toekomst. Voor zover die plannen betrekking hebben op Etten-Leur hebben WEL, de gemeente Etten-Leur en de HBV afspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in de "Kader prestatieafspraken 2018-2022". Een samenvatting van de de afspraken kunt u lezen in de speciale fusie-editie van het Huurdersnieuws. Op 30 juni, 1 en 2 juli is deze bij alle huurders bezorgd. Als u nog veel meer informatie over de fusie wilt krijgen, dan zijn er veel documenten beschikbaar in het fusiedossier op deze site.

De HBV Etten-Leur heeft een verzoek ontvangen om met het voornemen in te stemmen. Alvorens een standpunt in te nemen heeft de HBV de verplichting om haar achterban te raadplegen. Dat doen we graag.
Van u willen we weten wat u vindt van de meerwaarde van de fusie. Is die er? En zo ja, is het voldoende om afscheid te nemen van een zelfstandige woonstichting in Etten-Leur?

U kunt uw mening geven via de volgende link http://www.woonbondonderzoek.nl/raadplegingetten-leur. U komt dan bij een vragenlijst met acht meerkeuzevragen. Als u die beantwoord weten wij hoe u de over de te leveren prestatie van de fusiecorporatie denkt. De raadpleging is van 30 juni t/m 9 juli. Onder deze deelnemers verloten we 10 VVV cadeaubonnen van € 50,-.

Als u liever meer toelichting over de fusieplannen wilt en/of de raadpleging op papier wilt invullen, dan kunt u naar 1 van de 6 raadplegingsbijeenkomsten komen.
De bijeenkomsten zijn tijdens twee dagen, op verschillende plaatsen in Etten-Leur. Zowel de Huurdersbelangenvereniging (HBV), als WEL is aanwezig om al uw vragen over de fusie te beantwoorden. Kom langs en laat uw stem horen!

Donderdag 6 juli:
10u-12u: Het Turfschip, Schipperstraat 2 (Schoenmakershoek)
13u-15u: Het Huurdershuis, Liesbosweg 40c (Hooghuis)
16u-18u: Pluspunt Surplus, Valpoort 112 (Banakkers)
Zaterdag 8 juli:
10u-12u: Schoenmakerspark, hoek Leurse Dijk/Muldersweg (Schoenmakershoek)
13u-15u: Park, Kraanvogel bij Wijkgebouw De Vleer (Hooghuis)
16u-18u: Park de Grote Toer, Klaroenring (Grauwe Polder)
Voor iedereen die de vragenlijst invult, ligt een overheerlijke reep chocola van Tony Chocolonely klaar! Hapjes en drankjes zijn er voldoende. Aanmelden is niet nodig.

 

Huurdersoverleg over fusie op 10 juli in het Huurdershuis

Maandagavond 10 juli 2017 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. De uitnodiging staat ook in het Huurdersnieuws, dat begin eind juni/begin juli bij alle leden is bezorgd. Het Huurdersoverleg staat helemaal in het teken van de voorgenomen fusie tussen WEL en AlleeWonen en de huurdersparticipatie in de toekomst. Alle huurders zijn welkom.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty de koffie of thee met gebak heeft klaarstaan.

 

UITNODINGING voorjaarsvergadering 10 april

Maandagvond 10 april 2017 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. De uitnodiging staat ook in het Huurdersnieuws, dat begin april bij alle leden wordt bezorgd. Op de voorjaarsvergadering kijken we terug naar het afgelopen jaar en bespreken we hoe het huidige jaar loopt. Belangrijkste onderwerpen zijn de voorgenomen fusie van AlleeWonen met WEL, de huurverhoging 2017 en de prestatieafspraken 2017 e.v.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastheer Ab en gastvrouw Netty de koffie of thee met gebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid geven om mededelingen toe doen.

2. Verslag najaarsvergadering 2016
Het beknopt verslag van de vorige huurders- c.q. ledenvergaderinghuurders- c.q. ledenvergadering op 21 november 2016 wordt behandeld. 

2. Jaarverslag 2016
Het conceptjaarverslag over 2016 met de financiële verantwoording wordt besproken en de geschillencommissie die de kascontrole op 28 maart heeft gedaan, brengt verslag uit. De vergadering wordt gevraagd het verslag vast te stellen en de zaakvoerder decharge te verlenen.

3. Verbouwing Huurdershuis
Het Huurderhuis heeft op dit moment een vergadercapaciteit van ongeveer 60 personen. Meermaals is gebleken dat dit aan de krappe kant is, daarom was er vanuit het beheer van het Huurderhuis al geruime tijd de wens om de ruimte te vergroten naar een capaciteit van ongeveer 90 personen, door de twee kleine spreekkamers te verwijderen en de keukenvoorzieningen op peil te brengen. Op dit moment speelt ook nog dat een grote gebruiker zich heeft aangemeld om de komende vijf jaar het Huurderhuis tot 90 dagdelen per jaar te gebruiken. Deze vereniging wil de gebruikersvergoeding vijf jaar vooruit betalen. De verwachting is dat de exploitatie van het Huurderhuis hierdoor voor de HBV goedkoper wordt. De benodigde investering is begroot op € 18.000,-- (minder bij veel zelfwerkzaamheid). De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de investering.

4. Verkiezingen van leden voor de Geschillencommissie
De Geschillencommissie heeft drie leden. In 2014 is Teun Menses met directe ingang benoemd en Jan van Zitteren met ingang van mei 2015. In 2016 is Adri Mathijssen benoemd. Omdat Teun Menses de maximale zittingstermijn in de Geschillencommissie heeft bereikt zoeken wij een derde lid voor de geschillencommissie. Kandidaten kunnen zich tot en met de behandeling van dit agendapunt opgeven.

5. Verkiezingen van leden voor de Huurdersraad
In paragraaf 1.2 van het jaarverslag staan de mutaties in de Huurdersraad vermeld. Aspirant-leden Henny Nooijens, Susanne Feenstra, Jan Kraan en Jan van Iersel worden door de Huurdersraad voorgedragen voor het lidmaatschap van de Huurdersraad. Als alle vier worden benoemd blijft de Huurdersraad met acht leden onderbemenst. Om alle werkzaamheden goed te kunnen doen zijn 10 tot 12 leden nodig. Kandidaten kunnen zich tot de behandeling van dit agendapunt opgeven.

6. Huurverhoging 2017
WEL heeft haar voorgenomen huurverhoging aangegeven in bijgaande adviesaanvraag. Onze werkgroep Betaalbaarheid heeft daarop een conceptadvies geformuleerd. In het voorstel van WEL klinkt een succes voor de HBV door. De gemiddelde huurverhoging is in het sociale segment gemiddeld inflatievolgend. Ook voor het liberale segment is de huurverhoging lager als voorgaande jaren. De HBV heeft aangedrongen op een eerlijker verdeling van de lasten die de huren met zich meebrengen door te differentiëren. Naarmate de te betalen huur dichter bij de maximale huur ligt, wordt de huurverhoging lager. Tijdens de voorjaarsvergadering bespreken we het conceptadvies.

7. Regulier overleg WEL – HBV op 11 april
Tijdens het regulier overleg komen ondermeer de volgende onderwerpen ter sprake: voortgang Prestatieafspraken 2017 (rapportage 1e kwartaal), meerjarenhuurbeleid, evaluatie samenwerkingsovereenkomst, aanpak van en ontwikkelingen in de projecten de Baai, Banakkers, Tubahof, Orgelhof, Van ’t Hoffstraat, Van Kuijck- en Oderkerkparkflat en servicekosten voormalige VERON-complexen. Ter vergadering worden de onderwerpen kort toegelicht en wordt de vraag gesteld: wat wilt u dat de HBV tijdens het regulier overleg inbrengt?

PAUZE

8. DISCUSSIEONDERWERP: voorgenomen fusie AlleeWonen - WEL
Het is begonnen met een onderzoek naar verdergaande samenwerking tussen AlleeWonen en WEL. Na de zomer 2016 is de voorgenomen fusie gaan spelen. Het traject wat moet leiden naar het definitieve besluit loopt volop. Tijdens de voorjaarsvergadering maken we de tussenbalans op. WEL-directeur Karo van Dongen legt uit waarom hij voorstander van de fusie is. WEL-commissaris Katinka Timmermans vertelt hoe de commissarissen toezicht houden op een zorgvuldige besluitvorming en instemming. Daarna is er voor hen de taak erop toe te zien dat de verwachtingen worden waargemaakt.
Net als de commissarissen moeten ook de huurders instemmen met de fusie. Onze positie is dus een belangrijke. In deze fase kunnen huurders beoordelen of het fusieproces wat hen betreft de goede kant op gaat. Ook is er nu nog de gelegenheid om aan te geven wat voor u als huurder belangrijk is, ofwel wat moet de fusiecorporatie de komende vijf jaar in Etten-Leur presteren?

9. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

10. Vervolgafspraak en sluiting

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje en een knabbeltje.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur