Huurdersoverleg 13 februari

Maandagavond 13 februari houdt de HBV Etten-Leur het Huurdersoverleg ter voorbereiding van het regulier overleg met WEL, dat dinsdag 21 februari plaats vindt. De datum heeft u al kunnen lezen in het Huurdernieuws, dat eind 2016 in uw brievenbus is gevallen. Tijdens het Huurdersoverleg worden de afspraken gemaakt over de inbreng van de HBV tijdens het overleg met WEL.

Centraal staat dit keer de voortgang van het fusieproces WEL - AlleeWonen, die grote invloed zullen hebben op de sociale volkshuisvesting in Etten-Leur. Onderwerpen zijn de hoogte van de huren (betaalbaarheid), welke woningen elk jaar te huur moeten worden aangeboden (beschikbaarheid voor woningzoekenden), wat er aan onderhoud moet gebeuren (kwaliteit) en wat er moet gebeuren aan energiebesparing (duurzaamheid), de voorrang voor mensen die dringend een huis moeten hebben (urgenten en asielzoekers), ouderenhuisvesting enz. Maar ook de toekomstige huurdersparticipatie is een belangrijk onderwerp. De HBV biedt u allemaal de gelegenheid om mee te praten en dus invloed te hebben op wat er gaat gebeuren in Etten-Leur. Meldt u aan!

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastheer Ab de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:
1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid geven om mededelingen toe doen.

2. Bespreking van de onderwerpen voor het overleg met WEL op 21 februari
Tijdens dit onderdeel wordt de agenda voor het regulier overleg met WEL volledig doorgenomen. U kunt aangeven wat u vindt dat de inbreng van de HBV moet zijn. Ook kunt u aangeven over welke onderwerpen u actief wilt meedenken. Voor het overleg met WEL wordt de volgende agenda aangehouden:

1. Opening

2. Afsprakenlijst vorig overleg
Afsprakenlijst HBV-WEL d.d. 22-11-2016

3. Mededelingen
Iedereen krijgt de gelegenheid mededelingen te doen.

4. Voortgang fusieproces
De meest actuele stand van zaken rond het fusieproces wordt besproken. Met name de verbanden met het regulier overleg zijn hierbij van belang. Ook de invulling van het voornemen van het houden van een referendum kan een onderwerp zijn.

5. Voortgang proces prestatieafspraken
Voor de Prestatieafspraken 2018 moet nog een proces worden afgesproken. Ambtelijk worden voorbereidingen getroffen. De stand van zaken wordt besproken.

6. Voortgang evaluatie samenwerkingsovereenkomst
Al twee jaar staat het voornemen om de samenwerkingsovereenkomst te evalueren bij de voornemens. Begin 2017 is ambtelijk een start gemaakt. Aan Sharon Reniers, de nieuwe Adviseur strategie & organisatie bij WEL, is gevraagd om met een frisse blik te peilen bij medewerkers van WEL, leden van de Huurdersraad en complexcommissies hoe zij denken over de invulling van de verschillende rollen tijdens het overleg tussen WEL en de huurders. De verwachting is dat er op 21 februari de eerste bevindingen zijn.

7. Voortgang ontwikkelen meerjarenhuurbeleid en voorstel huurverhoging 2017
Het RIGO heeft een opdracht van de gemeente, WEL en de HBV om een onderzoek te doen naar de “Doelgroepen en woonlasten in Etten-Leur”. Het resultaat moet de basis worden voor nieuwe prestatieafspraken over betaal- en beschikbaarheid van huurwoningen in Etten-Leur. Ook een meerjarenhuurbeleid wordt mede gebaseerd op de onderzoeksresultaten. In de ochtenduren op 11 april -voor het tweede regulier overleg- presenteert RIGO haar conceptrapportage. Rob van Son zal met een procesvoorstel komen direct na 11 april het overleg te starten om gezamenlijk te komen tot een voorstel voor het meerjarenhuurbeleid. Het proces dient aan te sluiten bij het streven om halverwege 2017 een oordeel te kunnen vormen over de voorgenomen fusie.

Los van het proces richting een meerjarenhuurbeleid is er de huurverhoging 2017. Rob komt met een voorstel.

8. Oordeel huurders over WEL
Rob van Son heeft in het vorige regulier overleg gesproken over het KWH-onderzoek en de daarbij behorende rapportage. Hij zal een presentatie geven over de bevindingen van KWH. Er is ook een huurdersoordeel in de Aedes-benchmark 2016 te vinden. Deze bevindingen kunnen mogelijk naast de KWH-bevindingen worden gelegd.

9. Lopende en op te starten projecten
Enkele jaren geleden hebben WEL en de HBV afgesproken om in het geval van een project aan de voorzijde duidelijk afspraken te maken over de inrichting van het proces. Verder is in Samenwerkingsovereenkomst geregeld dat bewoners recht hebben op georganiseerde inbreng en professionele ondersteuning tijdens een project. Op dit moment is het in ieder geval aan HBV-zijde niet duidelijk hoe de processen zijn/worden ingericht, wat de rol van bewoners is en hoe hun ondersteuning wordt ingevuld. Voor 2017 staan de volgende projecten op de agenda:
• De Baai,
• Banakkers
• Orgelhof
• Van ’t Hoffstraat
• Servicekosten voormalige VERON-complexen
Rob geeft de stand van zaken voor deze projecten aan en er worden afspraken gemaakt over de inrichting (van de start) van de processen.

10. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Welke onderwerpen vindt u dat er nog meer moeten worden besproken?


3. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

4. Vervolgafspraak en sluiting
Op maandag 10 april is de Voorjaarsvergadering.

Beknopt verslag najaarsvergadering

Maandagvond 21 november 2016 om 19.30 uur.

Aanwezig: 64 personen

1.     Welkom, opening en mededelingen

Jan v. Baal (voorzitter HBV) heet iedereen welkom
Er zijn alleen huishoudelijke mededelingen.

2.     Verslag voorjaarsvergadering 2016

Het beknopt verslag van de vorige huurders- c.q. ledenvergadering op 11 april 2016 wordt behandeld. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

3.     Prestatieafspraken 2017

De prestatieafspraken worden gepresenteerd door Jos Aal (zaakvoerder). 
Het gaat om belangrijke onderwerpen als de betaalbaarheid (huurprijzen) en beschikbaarheid van huurwoningen, onderhoud en energiebesparende maatregelen, nieuwbouw, leefbaarheid enz. Het was afgelopen jaar een rommelige start met de prestatieafspraken, er werd te veel gefocust op eigen inbreng en men stond niet open voor de inbreng van de andere partijen. Vandaar dat er tot op het laatst is gesproken over de inhoud. Er is een nieuwe versie, waarvan de wijzigingen in vergelijking met de vorige versie worden doorgenomen. 

De HBV heeft ingezet op 3 hoofdpunten:

1.     Bestaande voorraad en nieuwbouw (incl. Woningkwaliteit en duurzaamheid)

De vergadering deelt de zorg voor voldoende betaalbare woningen en vindt dat er geen sociale huurwoningen mogen worden gesloopt of verkocht zolang er een stijgende vraag is naar deze woningen. Pas als er een dalende vraag is of een groter aanbod kan er worden verkocht of gesloopt. Op basis van de huidige cijfers kan dat pas na 2021. De tekst bij de voorgenomen verkoop van woningen met een slecht label moet worden aangepast.
Bij beslissingen over de toekomst van woningen moet eerst worden gekeken naar de optie om door te exploiteren, mogelijk opknappen, dus eerst kijken wat je er mee kan en dan pas slopen. Conform de afspraak in de samenwerkingsovereenkomst kunnen bewoners zich laten professioneel laten ondersteunen. Het is aan hun om een ondersteuner aan te stellen.

2.     Betaalbaarheid & Beschikbaarheid

Op de vraag over de huurverhoging volgend jaar wordt geantwoord dat WEL bij monde van Rob van Son heeft aangegeven dat de huurverhoging op 1 juli inflatievolgend zal zijn en dat wordt verwacht dat huurverhogingen bij mutatie een effect van ± 0,3% zullen hebben. De huursomstijging is naar verwachting in 2017 0,5%.
Er moet voor 1 april 2017 een nieuw meerjarenhuurbeleid worden opgesteld. Aandachtspunt is ondermeer het dure scheefwonen (te hoge huur t.o.v. het inkomen), effecten van wisselende en dalende inkomens. WEL en de gemeente zien als een mogelijke oplossing een woonlastenwaarborgfonds. 
De vergadering geeft aan dat voldoende goed onderhouden, betaalbare woningen het uitgangspunt moet zijn.

3.     Urgenten en bijzondere doelgroepen

Het ziet er naar uit dat ook in 2017 er voldoende ruimte is voor de huisvesting van urgente groepen als 20% van de vrijkomende woningen daarvoor beschikbaar zijn. De vergadering vraagt aandacht voor de begeleiding van mensen die overlast (kunnen) geven.

De drie partijen willen het proces voor 2018 efficiënter inrichten, waarbij beschikbare gegevens aan de werkgroepen worden aangereikt en beter de inbreng van de partijen op een rij wordt gezet.

Vergadering gaat akkoord en geeft toestemming om de Prestatieafspraken 2017 te tekenen, met de opmerking dat bij de tekst bij de te verkopen woningen moet worden aangepast.

Definitieve versie prestatieafspraken 14-12-2016 

4.     Voorgenomen fusie AlleeWonen en WEL

AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) willen hun krachten bundelen door te fuseren. Ze worden hierin ondersteund door KPMG. Huurders moeten instemmen met een dergelijke fusie. We staan voor een proces dat kan uitmonden in een fusievoorstel. Bij AlleeWonen zijn op corporatieniveau twee huurdersorganisaties actief, waar tijdens het fusieproces mee kan worden opgetrokken. 

Er wordt ingestemd met de vorming van een werkgroep voor de fusie.

De opmerkingen van standpunten van de vergadering zijn verwerkt in de notitie “Inzet van de HBV Etten-Leur bij de voorgenomen fusie AlleeWonen en WEL”. 

5.     Zienswijze DAEB/niet-DAEB

Corporaties, dus ook WEL, moeten hun DAEB- en niet-DAEB-activiteiten scheiden. DAEB staat voor diensten van algemeen economisch belang. WEL heeft een scheidingsvoorstel gemaakt en de HBV verzocht om daarover te adviseren en een zienswijze te geven. Wij doen dat in één document, waarvan het concept voorligt.

Het gesprek over het scheidingvoorstel was een lastig proces. De beschikbaarheid van voldoende huurwoningen in het sociale segment, met een goede spreiding van huurprijzen om aan de groeiende vraag te voldoen, was het waarste onderwerp. 

Lastig voor deze raadpleging waren de voorwaarden die WEL stelde aan de ter inzage geven van haar scheidingsvoorstel.

Uit de bespreking kwamen enkele kleine aanpassingswensen voor de zienswijze/het advies. De vergadering stemde in met het uitbrengen van het “advies c.q. zienswijze over scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB”. 

6.     Activiteitenplan met begroting 2017 van de HBV

Voor 2017 heeft de HBV een activiteitenplan met begroting opgesteld. Tijdens de vergadering wordt het toegelicht en besproken. 

Zorg is er over het negatieve resultaat dat wordt begroot. Aangedrongen wordt op maatregelen om dat te voorkomen. Er worden suggesties voor gedaan: leden werven, betere facilitering door WEL vanwege de toegenomen taken en behoefte aan kennisverrijking en meer inzet van vrijwilligers.

De vergadering stemt in met het activiteitenplan en de begroting voor 2017.  

7.     Regulier overleg HBV – WEL op 22 november 2016

De vergadering bespreekt de belangrijkste onderwerpen:

  • De vergadering benadrukt dat de instemming met de stichtingsvorm voor “Klik voor Wonen” alleen geldt als er echt niets veranderd voor de woningzoekenden.
  • Er is veel discussie over de aanpassingen voor het Huurcomfort. Beoogd wordt met voorbeelden dat de voordelen voor WEL niet opwegen tegen de nadelen voor de huurder. De inzet van de huurdersraad die is verwoord in het (concept) “advies c.q. instemming met aanpassingen Huurcomfort” moet worden aangepast op het onderwerp glasbreuk. 
  • De vergadering deelt het oordeel dat op dit moment de mutatieprocedure niet altijd goed gaat. Er worden voorbeelden geïnventariseerd, die samen met andere voorbeelden onder de aandacht van WEL worden gebracht. Inzet wordt de procedure te verbeteren en dat bij elke inspectie bij verlaten en aanvaarden van een woningen, zowel de huurder als WEL is vertegenwoordigd. Bevindingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
  • Ook voorbeelden van (niet goed verlopen) reparatieverzoeken en de afhandelingen van klachten worden geïnventariseerd. Verbetering van de registratie en afhandeling moeten met WEL worden besproken.
  • Naast de onderwerpen uit de prestatieafspraken vinden de deelnemers aan de vergadering dat er in 2017 aandacht moet zijn voor de dienstverlening en de inbreng van huurder bij de toekomstplannen voor woningcomplexen en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

8.     Rondvraag / wat verder ter tafel komt

Er wordt geïnformeerd naar een functieomschrijving is van de huismeesters. Het antwoord is dat elke complexcommissie dat kan opvragen bij WEL.

9.     Vervolgafspraak en sluiting

Er is een huurdersoverleg op maandagavond 13 februari en de voorjaarsvergadering is op maandagavond 10 april.
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng, nodigt iedereen uit voor de borrel en wenst allen een behouden thuiskomst.

Instemming met rechtsvorm “Klik voor Wonen”

WEL heeft op 7 oktober een e-mail gestuurd met het verzoek om in te stemmen met het voornemen om Klik voor Wonen voort te zetten als stichting. De HBV heeft daar schriftelijk mee ingestemd onder de voorwaarde dat er aan de woonruimtebemiddeling praktisch niets veranderd.

De documenten omtrent dit onderwerp kunt u vinden op deze pagina onder het kopje Klik op Wonen.

Samenwerking Alleewonen en WEL

Sinds enkele jaren werken AlleeWonen en WEL samen. Dat gebeurt op de achtergrond, zodat huurders en HBV er weinig van merken. Het bevalt zo goed, dat beide corporaties de samenwerking willen uitbreiden tot een samensmelting. Om de mogelijkheden van verdere samenwerking te onderzoeken hebben beide corporaties adviesbureau KPMG opdracht geven scenario's in beeld te brengen. Ook de HBV is daarvoor geïnterviewd. Haar inbreng was helder: samenwerking moet een aantoonbaar en concreet voordeel voor de huurders opleveren!
Ook op de lange termijn!
Inmiddels heeft KPMG gerapporteerd, wat heeft geleid tot versnelling bij de corporaties. Nog voor de inhoud is besproken met de HBV, hebben beide corporaties uitgesproken het pad naar een fusie op te willen.
De HBV heeft bij een fusievoornemen een bijzondere positie als zij “neen” zegt gaat het niet door! Als altijd wil de HBV haar achterban betrekken bij de beoordeling van het fusievoorstel. De mening van de huurders is leidend.

OPROEP!
Huurders die de voordelen van fusie in een werkgroep willen beoordelen kunnen contact opnemen met de HBV.

Agenda

2 september
Voorzittersoverleg HBV/HAR/CHAB

5 september
Inloopspreekuur van 13.30 tot 15.00 uur

7 september
Huurdersdag

23 september
Regulier overleg met Alwel

26 september
Jaarlijkse huurdersbijeenkomst huurdersorganisaties en Klik voor Wonen