“Alwel moet zich komende jaren kunnen blijven inzetten voor huurders en huizen”

De Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda (CHAB), HuurdersAdviesRaad Roosendaal (HAR) en HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur (HBV) hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Ze vinden de lasten van woningcorporatie Alwel zo toenemen, dat de nodige investering onder druk staat. Met alle gevolgen van dien. 

Alwel heeft 22.000 huizen, voornamelijk in de gemeenten Breda, Roosendaal en Etten-Leur. De drie huurdersorganisaties behartigen de belangen van de Alwel huurders. “En daarom trekken we aan de bel”, zeggen de drie huurderorganisaties. “We vinden het belangrijk dat onze corporatie zich de komende jaren kan blijven inzetten voor goede, betaalbare huizen in leefbare wijken.”

Door heffingen, bijdragen en regelingen bedraagt de belastingafdracht van Alwel gemiddeld vier maanden van de jaarhuur per woning. De komende jaren loopt het totaal bedrag aan belastingen voor de corporatie op van bijna 27 miljoen in 2019 tot bijna 32 miljoen in 2023. Geld, dat volgens de huurdersorganisaties tegelijkertijd hard nodig is voor nieuwbouw, verduurzaming, wonen met zorg en betaalbaarheid.

Cees Uytdewilligen namens de drie huurdersorganisaties “Alwel staat voor een forse opgave: voorzien in voldoende betaalbare huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens. Maar ook zorgen voor een reële verhouding tussen huurprijs en kwaliteit van de woning. Daarnaast moet Alwel ook de doorstroom stimuleren, zodat iedereen in een passend huis terecht komt. Maar de druk op de woningmarkt is groot. De wachttijden lopen lokaal op tot 5 jaar. Dit leidt tot schrijnende situaties en een toename van het aantal urgente situaties. Dus maken we ons ernstig zorgen.”

Volgens de drie huurdersorganisaties moet betaalbaarheid van huren meer prioriteit krijgen bij de politiek. “Het is vreemd dat wij als huurders via de corporatie miljoenen aan extra belasting betalen. Dit gaat ten koste van de betaalbaarheid, terwijl we betalingsproblemen bij huurders zien toenemen. Het is van groot belang dat Alwel de investeringen in gewenst tempo kan oppakken. Daarvoor is dringend lastenvermindering nodig. Reden voor ons om serieuze aandacht hiervoor te vragen bij de Tweede Kamer.”

Onderzoek

Beste huurders van Alwel,

Wij kregen een verzoek om aan u als huurders namens de Nieuwe Wind een vraag te stellen, gezien het belang van zo'n onderzoek zijn wij bereid hier aan mee te werken. U ook? er is een kleine vergoeding als u mee wilt werken.

Een van onze relaties; de Raad voor Rechtsbijstand behandelt jaarlijks een paar duizend zaken die huurproblemen aangaan.

Bij deze instantie zijn ze intern bezig met het optimaliseren van klantprocessen. Hierin werken ze samen met de huurcommissie, advocaten, rechters, de Woonbond en Aedes. Om klantprocessen te optimaliseren wil de Raad meningen en feedback ophalen bij klanten die procedures hebben doorlopen bij een van de hiervoor genoemde instanties.

Voor hen is het echter lastig om huurders te vinden die bereid zijn om te participeren. Wij zijn benaderd om ze hierin te helpen zoeken. Omdat dit het huurdersbelang dient zijn we bereid hieraan mee te werken.

Dus, we zijn op zoek naar 20 huurders die aan de volgende voorwaarden voldoen:
• de huurders moeten na communicatie met de verhuurder een vervolgstap hebben genomen naar bijvoorbeeld de huurcommissie, de rechter, een advocaat, een rechtsbijstandverzekering etc.
• het proces met deze partijen moet afgerond zijn.

De deelnemende huurders worden voor 18 juni 2019 eenmalig door de Raad gebeld en geïnterviewd.

Elke deelnemende huurder ontvangt een VVV-bon ter waarde van € 25,- als waardering voor deelname aan het telefonische interview.

Deelnemende huurders kunnen zich aanmelden via www.denieuwewind.nl/onderzoek

Na aanmelding neem ik contact met hen op om te checken of men voldoet aan de criteria die hiervoor genoemd zijn. Daarna volgt aanmelding voor het interview bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De nieuwe wind

Save the date!

Binnenkort vindt u hier de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering met de bijlage zoals het jaarverslag en het verslag van de najaarsvergadering.

Bijlage 1 save the date

Etten-Leur: maatwerk voor wie dit nodig heeft

Meer aandacht voor maatwerk. Die wens gaf de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur aan bij de invulling van het fusiebudget. En dus is dit geld ingezet voor een maatwerkadviseur.

In samenwerking met het incassoteam leidde dit al tot minder huisuitzettingen. En het aantal huurders met een betaalachterstand daalde.
Vanuit het fusiebudget is ook het maatwerkfonds Etten-Leurse Kracht (ELK) opgericht. Dit is een samenwerkingsinitiatief met de gemeente Etten-Leur en Surplus. ELK helpt professionals met casussen, waarbij een structurele oplossing voor betalingsproblemen niet 1-2-3 voor de hand ligt.

Nieuwsbrief ELK maart 2019

HBV Etten-Leur krijgt bezoek van het College en de Raad van de Gemeente Etten-Leur

20190128 20430020190128 20424920190128 204253

Gisterenavond heeft het College en de Raad van de Gemeente Etten-Leur een bezoek gebracht aan de Huurders Belangen Vereniging Etten-Leur. Doel van het bezoek was kennis maken en het verkennen van elkaars gemeenschappelijke belangen. Het was een productieve en fijne ontmoeting waarin de HBV zich heeft laten zien door middel van een presentatie, waarin werd toegelicht wie we zijn en waar we voor staan! Er werden door het College en de Raad veel belangstellende vragen gesteld waardoor er een goede dialoog op gang kwam.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur