Save the date!

save the date

Wij maken ons zorgen!

Wij maken ons ernstig zorgen om de lastenverzwaring voor Alwel! Deze lastenverzwaring gaat ten slotte ten koste van u de huurders!!
De HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur heeft dan ook op de website van het ministerie gereageerd op het voorstel “Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen”  De voorgestelde grensbedragen zijn veel te laag en moeten omhoog om huishoudens die nu tussen wal en schip vallen een realistische kans op een woning te bieden. Een indeling in drie categorieën: eenpersoons, tweepersoons en gezinshuishoudens doet meer recht aan een passende relatie tussen huishoudenstype, inkomen en huurprijs.
Wij zijn tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Inkomenspolitiek is aan  deoverheid voorbehouden en is geen taak voor de verhuurder. Daarnaast vinden we de voorgestelde huurstijgingen veel te hoog en er wordt geen rekening gehouden met het verschil in huishoudenssamenstelling en netto beschikbaar inkomen voor woonlasten. De oplossing voor de huidige druk op de woningmarkt zit naar onze mening meer in het versneld toevoegen van nieuwbouwwoningen voor de doelgroepen die nu niet of niet snel genoeg aan een woning kunnen komen. Door de verhuurdersheffing af te schaffen en de belemmeringen in de Woningwet weg  te nemen kunnen corporaties weer meer investeren in nieuwbouw en verduurzaming en hiermee voorzien in betaalbare huisvesting voor mensen die hierin niet zelf kunnen voorzien. En dat is hun primaire taak! Zie onze brief van 3 juni hierover aan de Minister en de leden van de Tweede Kamer.

HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur.

Brief aan Minister van CHAB HAR HBV03-06-2019.pdf

Uitnodiging voorjaarsvergadering 17 juni 2019

Maandagavond 17 juni 2019 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. Op de voorjaarsvergadering kijken we terug naar het afgelopen jaar en bespreken we hoe het huidige jaar verloopt.
De bijeenkomst begint om 19.30. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40c ingang Emmalaan waar onze gastvrouw Netty van Iersel de koffie, thee en wat lekkers heeft klaarstaan.
Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
2. Voorstellen van de nieuwe aangestelde vestigingsmanager Etten-Leur van Alwel. Afscheid van de vertrekkende manager Rob van Son
3. Verslag najaarsvergadering 2018
4. Jaarverslag 2018 en financieel verslag 2018
5. Samenwerking 3 Huurdersorganisaties Alwel
6. Pauze
7. Huuraanpassing 2019
8. Behaalde resultaten uit het fusiebudge
9. Verslag kascontrole commissie/ (her)benoeming
10. Filmpje: Hoe werkt het KlantenKontaktCentrum van Alwel
11. Rondvraag en wat er ter tafel komt.

Na de vergadering is er nog gelegenheid voor een drankje en een goed gesprek met elkaar.
Mocht u op 17 juni verhinderd zijn, dan stel ik het erg op prijs als u via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wilt reageren op de agenda-onderwerpen en de bijbehorende documenten.

“Alwel moet zich komende jaren kunnen blijven inzetten voor huurders en huizen”

De Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda (CHAB), HuurdersAdviesRaad Roosendaal (HAR) en HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur (HBV) hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Ze vinden de lasten van woningcorporatie Alwel zo toenemen, dat de nodige investering onder druk staat. Met alle gevolgen van dien. 

Alwel heeft 22.000 huizen, voornamelijk in de gemeenten Breda, Roosendaal en Etten-Leur. De drie huurdersorganisaties behartigen de belangen van de Alwel huurders. “En daarom trekken we aan de bel”, zeggen de drie huurderorganisaties. “We vinden het belangrijk dat onze corporatie zich de komende jaren kan blijven inzetten voor goede, betaalbare huizen in leefbare wijken.”

Door heffingen, bijdragen en regelingen bedraagt de belastingafdracht van Alwel gemiddeld vier maanden van de jaarhuur per woning. De komende jaren loopt het totaal bedrag aan belastingen voor de corporatie op van bijna 27 miljoen in 2019 tot bijna 32 miljoen in 2023. Geld, dat volgens de huurdersorganisaties tegelijkertijd hard nodig is voor nieuwbouw, verduurzaming, wonen met zorg en betaalbaarheid.

Cees Uytdewilligen namens de drie huurdersorganisaties “Alwel staat voor een forse opgave: voorzien in voldoende betaalbare huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens. Maar ook zorgen voor een reële verhouding tussen huurprijs en kwaliteit van de woning. Daarnaast moet Alwel ook de doorstroom stimuleren, zodat iedereen in een passend huis terecht komt. Maar de druk op de woningmarkt is groot. De wachttijden lopen lokaal op tot 5 jaar. Dit leidt tot schrijnende situaties en een toename van het aantal urgente situaties. Dus maken we ons ernstig zorgen.”

Volgens de drie huurdersorganisaties moet betaalbaarheid van huren meer prioriteit krijgen bij de politiek. “Het is vreemd dat wij als huurders via de corporatie miljoenen aan extra belasting betalen. Dit gaat ten koste van de betaalbaarheid, terwijl we betalingsproblemen bij huurders zien toenemen. Het is van groot belang dat Alwel de investeringen in gewenst tempo kan oppakken. Daarvoor is dringend lastenvermindering nodig. Reden voor ons om serieuze aandacht hiervoor te vragen bij de Tweede Kamer.”

Onderzoek

Beste huurders van Alwel,

Wij kregen een verzoek om aan u als huurders namens de Nieuwe Wind een vraag te stellen, gezien het belang van zo'n onderzoek zijn wij bereid hier aan mee te werken. U ook? er is een kleine vergoeding als u mee wilt werken.

Een van onze relaties; de Raad voor Rechtsbijstand behandelt jaarlijks een paar duizend zaken die huurproblemen aangaan.

Bij deze instantie zijn ze intern bezig met het optimaliseren van klantprocessen. Hierin werken ze samen met de huurcommissie, advocaten, rechters, de Woonbond en Aedes. Om klantprocessen te optimaliseren wil de Raad meningen en feedback ophalen bij klanten die procedures hebben doorlopen bij een van de hiervoor genoemde instanties.

Voor hen is het echter lastig om huurders te vinden die bereid zijn om te participeren. Wij zijn benaderd om ze hierin te helpen zoeken. Omdat dit het huurdersbelang dient zijn we bereid hieraan mee te werken.

Dus, we zijn op zoek naar 20 huurders die aan de volgende voorwaarden voldoen:
• de huurders moeten na communicatie met de verhuurder een vervolgstap hebben genomen naar bijvoorbeeld de huurcommissie, de rechter, een advocaat, een rechtsbijstandverzekering etc.
• het proces met deze partijen moet afgerond zijn.

De deelnemende huurders worden voor 18 juni 2019 eenmalig door de Raad gebeld en geïnterviewd.

Elke deelnemende huurder ontvangt een VVV-bon ter waarde van € 25,- als waardering voor deelname aan het telefonische interview.

Deelnemende huurders kunnen zich aanmelden via www.denieuwewind.nl/onderzoek

Na aanmelding neem ik contact met hen op om te checken of men voldoet aan de criteria die hiervoor genoemd zijn. Daarna volgt aanmelding voor het interview bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De nieuwe wind

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur