2

De huurdersraad

Huurdersraad aangepast

De huurdersraad heeft van de leden het mandaat gekregen om namens de vereniging het inhoudelijke (advies)werk uit te voeren. Ook voert zij namens de vereniging het overleg met Alwel en onderhoudt het contact met de buurt- en complexcommissies. De huurdersraad wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een zaakvoerder die zich op zijn beurt weer laat ondersteunen door een aantal taakvrijwilligers. Alle leden die zich willen inzetten voor het inhoudelijk (advies)werk kunnen lid worden van de huurdersraad. Zij worden op voordracht van de huurdersraad benoemd door de huurdersvergadering. Leden van de huurdersraad ontvangen maandelijks een kleine vergoeding die door Alwel beschikbaar wordt gesteld.

Het inhoudelijk advieswerk

Inhoudelijkadvieswerk aangepast

Hiermee wordt bedoeld het informeren, raadplegen, adviseren en ondersteunen van buurt- en complexcommissies en huurders en het behandelen van adviesaanvragen die door Alwel zijn ingediend. Ook inhoudelijk overleg over huurderszaken met Alwel en andere (huurders) organisaties behoort tot dit werk. De grondslagen hiervoor zijn vastgelegd in de Woningwet 2015 en de Samenwerkingsovereenkomst tussen de HuurdersBelangenVereniging en Alwel.

Huurdersvergadering

Huurdersvergadering aangepast

In de Huurdersvergadering, die minimaal tweemaal per jaar plaatsvindt, hebben alle leden van onze vereniging een stem. De voorstellen van de Huurdersraad en het verenigingsbestuur worden hier ter goedkeuring voorgelegd.

De zaakvoerder

zaakvoerder aangepast

Voor professionele ondersteuning van het inhoudelijk (advies)werk is door de Huurdersraad een zaakvoerder aangesteld. Deze zaakvoerder hoeft geen lid te zijn van de vereniging. Met de zaakvoerder wordt een arbeidsoverkomst gesloten en hij wordt betaald uit een vergoeding die wij ontvangen van Alwel. Aard en vorm van zijn werkzaamheden worden in overleg met de Huurdersraad vastgesteld.

Globaal zorgt de zaakvoerder voor de organisatie van bijeenkomsten, het opstellen van activiteitenplan en begroting en het financieel beheer. Ook het informeren en raadplegen van de leden, en het onderhouden van contacten met Alwel en andere overlegpartners behoort tot zijn taken.

De taakvrijwilligers

taakvrijwilligers

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de Huurders Belangen Vereniging. Voor enkele specifieke en specialistische werkzaamheden (taken) is de term “taakvrijwilliger“bedacht.

De inzet van taakvrijwilligers geldt voor de volgende vijf terreinen:

  • het Huurdershuis (beheer en schoonhouden)
  • informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • het huurderssecretariaat
  • de leden- en financiële administratie
  • de redactie die zorg draagt voor communicatie naar de leden, waaronder het Huurdersnieuws, de inhoud van de website en de Facebookpagina

De werkgroepen

meedenken aangepast

Uit de Huurdersraad zijn werkgroepen samengesteld die zich bezighouden met specifieke thema’s.  Of het nu een adviesaanvraag over de huuraanpassing is of het duurzaam aanpassen van een woning, de werkgroep is verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding en uitwerking. Zij rapporteert haar bevindingen aan de Huurdersraad zodat daar een afgewogen beslissing kan worden genomen.

Naast leden van de Huurdersraad kunnen ook andere leden voor een specifiek project of voor langere tijd zitting nemen in een werkgroep.

Wij zijn op zoek naar jou!

meedenken aangepast

Sinds het intreden van de nieuwe woningwet in 2015 is voor de HuurdersBelangenVereniging het advies en inhoudelijk werk best wel een stevige klus geworden. We zitten steeds vaker aan de tafel bij Alwel en de gemeente. Verder is de HBV sinds de Coronapandemie ook nog eens versneld gedigitaliseerd. Dat vraagt enorm veel kennis en kunde van de huidige vrijwilligers en huurdersraad op heel veel verschillende vlakken.

Daarom zoekt de HBV Etten-Leur naar jou!
We zijn op zoek naar huurders die ons willen helpen met hun levenservaring! En dan met name meer gericht op jullie eigen specifieke kennis en ervaring. Werk je bijvoorbeeld in de zorg, je werkt in de (installatie)techniek of je bent bijvoorbeeld maatschappelijk betrokken in de wijk waar je woont?

Ook de jongere huurders die bijvoorbeeld verstand hebben van computers, websites en applicaties
of die grafische kennis hebben, ook jouw ervaring zoeken we bij de HBV Etten-Leur! We gaan je niet vragen om toe te treden tot de huurdersraad, we weten dat niet iedereen daar heel veel tijd in kan steken. Maar kom ons helpen, kom met ons meedenken en praten over een onderwerp waar je de feeling mee hebt. Dat vraagt niet meer dan 2 á 4 uurtjes per maand van je tijd en wij zijn er enorm mee geholpen. Denk je nu na het lezen, dat lijkt me wel wat, of wil je eerst wat meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op via e-mail: hbv@hbvettenleur.nl of bel naar 06 10 03 80 50!

De buurt- en complexcommissies

Buurt en complexcommissies aangepast

De HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur vindt het belangrijk dat alle huurders goed vertegenwoordigd zijn. De HBV heeft hier een grote rol in, maar kan niet altijd volledig op de hoogte zijn van alles wat er speelt in buurten en complexen. Daarom is er grote behoefte aan bewoners of buurtcommissies die de huurders in een buurt of complex vertegenwoordigen. Hier kunt u lezen hoe u in vier stappen een bewonerscommissie kunt oprichten. Verder hebben wij allerlei nuttige en praktische punten verzameld in een brochure waarmee je als bewonerscommissie dan snel aan de slag kan gaan als vertegenwoordigers van je medebewoners.

Hoe richt je een bewonerscommissie op in vier stappen

Zorg dat alle bewoners in je buurt of complex van je bestaan afweten.
Een bewonerscommissie vertegenwoordigd een groep bewoners uit een bepaald gebied, een complex van woningen of woongebouw die willen samenwerken om de omstandigheden waarin gewoond en geleefd wordt in dat gebied (complex, gebouw) te verbeteren. Dat kan om van alles gaan, van afval afvoeren tot zonneschermen plaatsen. Ook onderhoud, renovatie, overlast, schoonmaak en tuinonderhoud vallen hier dus onder. Wilt u een buurt of complex een bewonerscommissie oprichten? Volg dan het onderstaande stappenplan. Moet je nog overtuigd worden? Lees dan hieronder vijf ijzersterke redenen om dat wel te doen.

STAP 1: De voorbereiding
Misschien ken je al bewoners die er net zo over denken als jij. Als dat niet het geval is, is het raadzaam om eerst op zoek te gaan naar medestanders. Bewoners die zich net als jij betrokken voelen bij wat er speelt in complex, straat of buurt. Samen kun dan je het voorwerk doen om tot een bewonersorganisatie te komen.

STAP 2: Bewonersvergadering: steun van de bewoners
Om een gezamenlijke start te kunnen maken, organiseer je een bewonersvergadering vraag daarvoor hulp aan de HBV Etten-Leur. Jij vindt dat er iets moet gebeuren. En jij hebt goede ideeën waarmee je aan de slag wilt gaan. Maar wat vinden de andere bewoners? En willen ze zelf meehelpen? Dat kom je het beste te weten komen door het aan de medebewoners te vragen. En hoe meer steun je krijgt van andere bewoners, des te beter.

STAP 3: Basisafspraken van een bewonersorganisatie
Om te zorgen dat de samenwerking in de bewonerscommissie lekker loopt, is het verstandig om een aantal dingen samen te bespreken. Belangrijke onderwerpen om met elkaar afspraken over te maken zijn:
• Wat is het doel van de bewonerscommissie?
• Hoe willen we dat bereiken?
• Welke taken pakken we op en wie doet wat?
• Hoe betrekken we de andere bewoners?

STAP 4: Bekendmaking bij de HBV Etten-Leur en Alwel

Zorg dat de HBV Etten-Leur en Alwel van je bestaan afweten. Wij willen wij graag met bewonerscommissies praten over allerlei zaken die belangrijk zijn voor alle bewoners. Bijvoorbeeld over het onderhoud of de leefbaarheid maar ook wat in jouw complex of buurt speelt. Want alleen dan kunnen wij samen de belangen van de huurders goed behartigen. Bovendien kunnen we helpen met financiële ondersteuning!

Meer informatie?

Zend een email naar: 
Werkgroep BewonersCommissies HBV Etten-Leur
E-mail contactbc@hbvettenleur.nl
Of bel Jan van Iersel lid van de Werkgroep 06-53335757

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: